Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw – Brzózki, dł. odcinka ok. 1,80km.

Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, Plac Słowiański
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 556 460 400
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego
  Plac Słowiański 17
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 556 460 400
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.malbork.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw – Brzózki, dł. odcinka ok. 1,80km.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiony został w Rozdziale II. Parametry techniczne – stan istniejący 1. Szerokość drogi – ok. 6m 2. Klasa techniczna drogi – G 3. Obciążenie ruchem 80KN/oś 4. Kategoria ruchu – KR3 5. Prędkość projektowana Vp= 90km/h 6. Szerokość ciągu jezdnego ok. 6m zwiększenie do 6,5 m 7. Przekrój drogowy jednojezdniowy 8. Nawierzchnia – bitumiczna Planowane roboty budowlane: 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej o długości 1,745km. 2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna SMA11 asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża ( w tym: ciąg główny drogi, zjazdy do posesji i na pola, drogi dojazdowe) w ilości 12.688,23m2. 3. Poszerzenie łuku drogi. 4. Odbudowa rowów przydrożnych w ilości w ilości 2.989m 5. Remont przepustu poprzez oczyszczenie, odmulenie oraz naprawę przyczółków i barier w ilości 2szt. dodatkowo pod zjazdami na posesje i pola poprzez oczyszczenie, odmulenie. 6. Pielęgnacja zadrzewienia, poboczy: a) Mechaniczne karczowanie pni - frezowanie w ilości 12 szt. b) Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich w ilości 0,740ha. c) Przycięcie gałęzi do skrajni drogowej pionowej w ilości 78 szt. d) Wykonanie poboczy gruntowych z dodatkiem z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm w ilości 4.025,70m2. 7. Odnowienie/uzupełnienie oznakowania pionowego w ilości 14szt. 8. Ustawienie bariery ochronnej stalowej N2W2B na długości 40m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w wysokości: 49.000,00zł Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. w pieniądzu – tylko przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, 2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. w gwarancjach bankowych, 2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - numer rachunku: 15 1160 2202 0000 0002 5858 5462 z adnotacją: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw – Brzózki, dł. odcinka ok. 1,80km” 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach