Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka od km 2+013,72 do km 2+994,12

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 582 891 , fax. 257 582 891
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Warszawska 219
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 257 582 891, fax. 257 582 891
  REGON: 71158670000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatminski.pl/strona-47-zamowienia_publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka od km 2+013,72 do km 2+994,12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka od km 2+013,72 do km 2+994,12” Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze, wykonanie podbudowy, wykonanie chodnika i zjazdów, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie drenażu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zamawiający zamieszcza w SIWZ całe projekty przebudowy drogi powiatowej od km 2+013,72 do km 2+420,16 i od km 2+420,16 do km 2+994,12. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 5.1 Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osób do czynności polegających na: budowie chodnika i zjazdów na posesje, wykonaniu podbudowy oraz warstw nawierzchni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.) przez cały okres obowiązywania umowy. 5.2 Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku określonego w pkt 5.1, które winno zawierać ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaj zawartej umowy o pracę i czas jej obowiązywania oraz zakres wykonywanych czynności, w ramach każdej z umów o pracę przed upływem terminu przekazania placu budowy. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo powstrzymania się z przekazaniem placu budowy do dnia złożenia oświadczenia. 5.3 W przypadku zmiany osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca / Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.2, w terminie 7 dni od daty dokonania tej zmiany. 5.4 W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 5.1 czynności: a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać dane określone w pkt 5.2. b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz z dokumentem określającym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 21\016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy pracę i wymiar pracy nie podlegają anonimizacji. c) dowody potwierdzające zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych, w szczególności imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez ZUS, dotyczące wszystkich zatrudnionych osób, o których mowa w pkt 5.1, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) RODO, przy czym: imię i nazwisko pracownika, wymiar czasy pracy, kod ubezpieczenia nie podlegają anonimizacji. 5.5 Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia osób wykonujących określone w pkt 5.1 czynności na podstawie umowy o pracę w miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 5.6 Niedopełnienie obowiązku określonego w pkt 5.1 oraz nieprzedłożenie dowodów zatrudnienia określonych w pkt 5.4, skutkowało będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej, zgodnie z postanowieniem § 11 ust. 1 pkt 1) lit. i) i j) istotnych postanowień umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych), przed upływem terminu do składania ofert. 2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim Nr 83 9226 0005 0001 4022 2000 0020, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na: ……………………………………………………………………………”. b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 2. a), przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach