Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059B w lok. 0+400 – 0+640 i 1+597 – 2+053

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 18200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 757 481 , fax. 862 757 480
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. 1 Maja 8
  18200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 862 757 481, fax. 862 757 480
  REGON: 45067260400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/zamowieniapubliczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059B w lok. 0+400 – 0+640 i 1+597 – 2+053
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Opis przedmiotu zamówienia Część I Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2059B w lok. 0+400 – 0+640 - wykonaniu chodnika wzmocnionego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm; - wykonaniu warstwy odsączającej jezdni; - wykonaniu podbudowy jezdni z gruntocementu; - wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr.4 cm – warstwa ścieralna – AC 8S; - wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr.4 cm – warstwa wiążąca – AC 16S; Planuje się wykonanie drogi o n/w parametrach technicznych:  przekrój uliczny;  szerokość jezdni – 7,00 m;  szerokość chodnika wzmocnionego 3,0-4,50 m;  spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% (daszkowy)  spadek poprzeczny chodnika 2%;  klasa drogi Z;  obciążenie ruchem KR-2;  szybkość projektowa 50 km/godz. Część II Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2059B w lok. 1+597 – 2+053 - wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i 8 cm (na zjazdach) Planuje się wykonanie drogi o n/w parametrach technicznych: - szerokość chodnika - 2,00 m - spadek poprzeczny chodnika - 2%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: Część I - 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) Część II - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem Nr konta 85 8774 0000 0017 4916 2000 0040 z adnotacją: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059B w lok. 0+400 – 0+640 i 1+597 – 2+053 Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu Wykonawca winien dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w jednej z form określonych w ust. 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy dołączyć do swojej oferty. 7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, muszą być podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełniej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 9. Zwrotu lub zatrzymania wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach