Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1957 O (Myślina – Ligota Dobrodzieńska - Dobrodzień od kilometra 1+661 do kilometra 2+656 ) o długości 0,995 km w miejscowości Makowczyce

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLEŚNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, ul. Marii Konopnickiej 8
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 343584714
 • Data zamieszczenia: 2023-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OLEŚNIE
  ul. Marii Konopnickiej 8
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  tel. 343584714
  REGON: 151405990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatoleski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1957 O (Myślina – Ligota Dobrodzieńska - Dobrodzień od kilometra 1+661 do kilometra 2+656 ) o długości 0,995 km w miejscowości Makowczyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1957 O (Myślina – Ligota Dobrodzieńska - Dobrodzień od kilometra 1+661 do kilometra 2+656 ) o długości 0,995 km w miejscowości Makowczyce• Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) gr. 5 cm - 5 074,5 m2• Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) gr 4 cm - 5 074,5 m2• Pobocza z tłucznia kamiennego lub destruktu gr. 12 cm – 2040 m2• Wykonanie zjazdów• Oznakowanie poziome, pionowe i urządzenie do pomiaru prędkości• Odmulenie istniejącego przepustu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy• nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w punkcie 15 SWZ• spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań4) zdolności technicznej lub zawodowej lub finansowa:Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej• 20 000 m2 nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (można sumować kilka zadań nie mniejszych niż 5000 m2)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach