Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice od km 0+000 do granicy powiatu

Powiat Krapkowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 074 300 , fax. 774 074 332
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krapkowicki
  ul. Kilińskiego 1
  47-303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 774 074 300, fax. 774 074 332
  REGON: 53141253300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkrapkowicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829 O Kamień Śląski – Kosorowice od km 0+000 do granicy powiatu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni do KR 4 z poszerzeniami do 6,00 m i korektą spadków poprzecznych i podłużnych do normatywnych i będzie polegał na wykonaniu: 1) ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH Wykonanie robót pomiarowych. Wykoszenie traw i porostów. Wykarczowanie krzewów i odrostów. Sfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdu w drogę gminną z odwozem frezowin na plac składowy. 2) ROBÓT ZIEMNYCH Projektuje się wykonanie koryt pod konstrukcję poszerzeń i na zjazdach na grunty rolne i rowków pod ławy krawężnikowe. Kategoria geotechniczna I. 3) ROBÓT KRAWĘŻNIKOWYCH I POSZERZEŃ Projektuje się: - wykonanie warstwy odcinającej grubości 10 cm z piasku, - ustawienie krawężników 10x25 (oporników) na ławie betonowej z oporem, - wykonanie podbudowy warstwa dolna tłucznia 0-63 mm grubości 20 cm, - wykonanie podbudowy warstwa górna z tłucznia 0-31,5 mm grubości 10 cm. 4) ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH - JEZDNIA Projektuje się : - -profilowanie podbudowy do wymaganych spadków normatywnych, - oczyszczenie podbudowy - skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,5 kg/m2, - wykonanie wyrównania betonem asfaltowym AC 11 W średnio 75 kg/m2, - wzmocnienie konstrukcji siatką stalową typu lekkiego z zamocowaniem mieszanką typu Slurry Seal - wykonanie warstwy wiążącej z betonu AC 16 W o grubości 6 cm, - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2, - wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 o grubości 4 cm. 5) ZJAZDÓW W DROGĘ GMINNĄ Projektuje się - oczyszczenie podbudowy - skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,5 kg/m2, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu AC 16 W o grubości 4 cm, - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2, - wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 o grubości 4 cm. 6) ZJAZDU W DROGĘ WEWNĘTRZNĄ Projektuje się : - profilowanie podbudowy - wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego 15 cm, - oczyszczenie i skropienia między warstwowe emulsją asfaltową w ilości 1,5 kg/m2, - wykonanie wyrównania betonem asfaltowym AC 11 W średnio 75 kg/m2, - oczyszczenie i skropienia między warstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2, - wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S grubości 4 cm. 7) ZJAZDYÓW NA GRUNTY ROLNE Projektuje się : - remont zniszczonego przepustu rurowego pod zjazdem rurami karbowanymi o długości 5,50 m, na ławie żwirowej z obudową wlotów brukiem, - wykonanie koryt pod warstwy konstrukcyjne zjazdów, - wyprofilowanie i zagęszczenia podłoża, - wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm, - ustawienie oporników betonowych 10x 25 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 20 cm, - oczyszczenie i skropienia między warstwowe emulsją asfaltową w ilości 1,5 kg/m2, - wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S grubości 5 cm. 8) ODWODNIENIA. Projektuje się oczyszczenie istniejących rowów z namułu na głębokość 40 cm. Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdni tak jak dotychczas odbywać się będzie powierzchniowo na tereny zielone do rowów przydrożnych odparowujących w pasie drogowym. Projektuje się spadki poprzeczne jezdni 2%. a poboczy 3%. 9) OZNAKOWANIA Projektuje się : - wymianę skorodowanego oznakowania pionowego, wymianę słupków na wysokościowo zgodne z instrukcją oraz wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na niesionym na projekt zagospodarowania terenu 10) ZIELEŃ I ZADRZEWIENIE: Istniejące zadrzewienie nie koliduje z przebudową konstrukcji drogi. 11) INNE ROBOTY Ścinka i plantowanie poboczy. Utwardzenie poboczy frezowinami asfaltowymi pasem 100 cm .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 PLN. (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach Nr rachunku 04 8884 0004 2001 0000 0202 0132, z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu IM.272.4.2019. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami rozdziału VI ust. 1 siwz, 3) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą, 6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Zamawiający zaleca w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, dołączenie do oferty potwierdzenia wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach