Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811 O w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Komorniki - Kórnica

Powiat Krapkowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 074 300 , fax. 774 074 332
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krapkowicki
  ul. Kilińskiego 1
  47-303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 774 074 300, fax. 774 074 332
  REGON: 53141253300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkrapkowicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811 O w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Komorniki - Kórnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811 O w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Komorniki - Kórnica”. Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu wzdłuż drogi ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej w terenie zabudowanym oraz o nawierzchni z betonu asfaltowego pomiędzy miejscowościami. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 2+503.0 m. Przebudowa drogi ma na celu poprawienie komunikacji oraz bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowym. W ramach zadania dodatkowo oczyszczone /udrożnione zostaną istniejące rowy melioracyjne oraz wymienione zostaną przepusty pod zjazdami. Zakres prac: 1) Roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie obiektu); 2) Roboty realizacyjne - zabezpieczenie istn. sieci (wodociągowej, teletechnicznej, oświetlenia ulicznego); 3) Usunięcie istn. drzew kolidującymi z pracami wraz z karczowaniem pni drzew; 4) Roboty realizacyjne przebudowy drogi (roboty ziemne, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, poszerzenia, ścieżki, zjazdów); 5) Wykonanie remontu odcinka odwodnienia wraz z studniami i wpustami ulicznymi; 6) Wykonanie konstrukcji ścieżki, zjazdów zgodnie z przekrojami; 7) Wbudowanie krawężników, obrzeży betonowych na ławie betonowej; 8) Wykonanie poszerzenia jezdni do 5,50m wraz z nowymi warstwami bitumicznymi; 9) Wykonanie nawierzchni ścieżki , zjazdów o nawierzchni z kostki bet.gr8cm oraz z betonu asfaltowego; 10) Utwardzenie wjazdów na posesję – w granicach pasa drogowego (po stronie przeciwnej niż ścieżka); 11) Oczyszczenie rowu istniejącego wraz z wymianą przepustów na nowe; 12) Roboty wykończeniowe – profilowanie, humusowanie i obsianie trawą powierzchni pasa drogowego , montaż oznakowania; 13) Regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie drogowym; 14) Uporządkowanie terenu robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 PLN. (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach Nr rachunku 04 8884 0004 2001 0000 0202 0132, z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu IM.272.5.2019. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami rozdziału VI ust. 1 siwz, 3) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą, 6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Zamawiający zaleca w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, dołączenie do oferty potwierdzenia wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach