Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Róża – Stara Jastrząbka w km 0+000 – 3+530

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 39200 Dębica, ul. Parkowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146 803 155 , fax. 146 803 155
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Parkowa 28
  39200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 146 803 155, fax. 146 803 155
  REGON: 85166523200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Róża – Stara Jastrząbka w km 0+000 – 3+530
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej klasy Z nr 1279R Róża – Stara Jastrząbka w km 0+000 – 3+530 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1/ Roboty ziemne – uzupełnienie korpusu drogi, renowacja rowów 2/ Odbudowa konstrukcji na poszerzeniach jezdni 3/ Podbudowy z kruszywa naturalnego, łamanego 4/ Kanalizacja deszczowa 5/ Chodniki z betonowej kostki brukowej 6/ Nawierzchnie i podbudowy bitumiczne 7/ Wykonanie przepustów pod drogą i zjazdami 8/ Umocnienie skarp 9/ Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 10/ Urządzenia zabezpieczające – stalowe bariery ochronne, oznakowanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 40000,00zł , słownie czterdzieści tysięcy złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach