Przetargi.pl
Przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza – Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.)

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni ogłasza przetarg

 • Adres: 44361 Syrynia, ul. Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4517607; 32 4517415 , fax. 32 4517607
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
  ul. Raciborska 3
  44361 Syrynia, woj. śląskie
  tel. 32 4517607; 32 4517415, fax. 32 4517607
  REGON: 27628641300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza – Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa i kompletna realizacja zamówienia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 5000S (ul. Górniczej – Kokoszyckiej) w Wodzisławiu Śl. wraz z kanalizacją deszczową i chodnikami na ogólnej długości 980 mb. Zakres prac przewiduje wykonanie następujących robót budowlanych: - kanalizację deszczową z rur PCV wraz z wykonaniem wpustów ulicznych, - wykonanie muru oporowego z elementów prefabrykowanych, - wykonanie nowej konstrukcji drogi wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, - wykonanie chodników i wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej, - umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach