Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 111 w Leśnictwie Radków – zadanie nr 1, Przebudowa drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 123 w Leśnictwie Radków – zadanie nr 2, Przebudowa części drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 125 w Leśnictwie Radków – zadanie nr 3

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Koniecpol ogłasza przetarg

 • Adres: 42230 Koniecpol, Różana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 551 285 , fax. 343 551 265
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Koniecpol
  Różana 11
  42230 Koniecpol, woj. śląskie
  tel. 343 551 285, fax. 343 551 265
  REGON: 15002735600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.koniecpol.katowice.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 111 w Leśnictwie Radków – zadanie nr 1, Przebudowa drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 123 w Leśnictwie Radków – zadanie nr 2, Przebudowa części drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 125 w Leśnictwie Radków – zadanie nr 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Koniecpol. Zamówienie podzielone jest na 3 zadania: 1) Przebudowa drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 111 w Leśnictwie Radków – zadanie nr 1, 2) Przebudowa drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 123 w Leśnictwie Radków – zadanie nr 2, 3) Przebudowa części drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 125 w Leśnictwie Radków – zadanie nr 3. Zakres zamówienia dla zadania nr 1 (Przebudowa drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 111 w Leśnictwie Radków): Całkowita długość drogi objęta przebudową wynosi 1327m. Na całej długości drogi, przewiduje się wykonanie naprawy konstrukcji nawierzchni (podbudowy i warstwy górnej), przystosowując ją do celów zabezpieczenia pożarowego lasu. Objęta przebudową droga należy do dróg leśnych kategorii L II. Po wykonaniu robót posiadać będzie jezdnię nieulepszoną ( tłuczniową ), jednopasową (jednojezdniową), stabilizowaną mechanicznie o szerokości jezdni 3.50m oraz pobocza ziemne o szerokości 0.75m. Pochylenie poprzeczne jezdni będzie wynosiło 3% i będzie jednostronne w kierunku ogólnego poprzecznego skłonu terenu lub rowu przydrożnego. Pobocza należy wykonać ze spadkiem 6%. W celu umożliwienia dla pojazdów dłużycowych wykonania manewru skrętu oraz manewru wymijania w odpowiednich miejscach planuje się poszerzenie jezdni – mijanki i zjazd. Skrajnia dróg ze względów na wymogi przeciwpożarowe wynosi 6m w poziomie i 4,0m wysokości, licząc od powierzchni jezdni. Oznacza to, że na szerokości 6m i wysokości 4.0m nie mogą znajdować się żadne trwałe elementy budowli i wyposażenia drogi, takie jak: słupki znaków, poręcza, bariery, gałęzie i pnie drzew. Na trasie planowanej do przebudowy drogi nie występują łuki poziome kwalifikujące je do poszerzenia czyli łuki o promieniu mniejszym niż 250m. Promień minimalny łuku poziomego dla założonej prędkości projektowanej 30km/h wynosi 30m. Wszystkie łuki poziome o promieniu mniejszym niż 250m na jezdniach jednopasowych wymagają poszerzenia jezdni według dokumentacji projektowej. Zakres zamówienia dla zadania nr 2 (Przebudowa drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 123 w Leśnictwie Radków): Całkowita długość drogi objęta przebudową wynosi 858m. Na całej długości drogi, przewiduje się wykonanie naprawy konstrukcji nawierzchni (podbudowy i warstwy górnej), przystosowując ją do celów zabezpieczenia pożarowego lasu. Ze względu na występowanie gruntu organicznego, km 0+490 – 0+620 i km 0+720 – 0+860, na odcinkach tych przewidziano geowłókninę i podsypkę piaskową. Uszkodzony przepust pod korona drogi w km 0+738 należy przebudować. Objęta przebudową droga należy do dróg leśnych kategorii L II. Po wykonaniu robót posiadać będzie jezdnię nieulepszoną ( tłuczniową ), jednopasową (jednojezdniową), stabilizowaną mechanicznie o szerokości jezdni 3.50m oraz pobocza ziemne o szerokości 0.75m. Pochylenie poprzeczne jezdni będzie wynosiło 3% i będzie jednostronne w kierunku ogólnego poprzecznego skłonu terenu lub rowu przydrożnego. Pobocza należy wykonać ze spadkiem 6%. W celu umożliwienia dla pojazdów dłużycowych wykonania manewru skrętu oraz manewru wymijania w odpowiednich miejscach planuje się poszerzenie jezdni. Skrajnia dróg ze względów na wymogi przeciwpożarowe wynosi 6m w poziomie i 4,0m wysokości, licząc od powierzchni jezdni. Oznacza to, że na szerokości 6m i wysokości 4.0m nie mogą znajdować się żadne trwałe elementy budowli i wyposażenia drogi, takie jak: słupki znaków, poręcza, bariery, gałęzie i pnie drzew. Na trasie planowanej do przebudowy drogi występuje 1 łuk poziomy. Promień minimalny łuku poziomego dla założonej prędkości projektowanej 30km/h wynosi 30m. W szczególnych przypadkach łuki mogą być o promieniu 12m i taki zastosowano w dokumentacji, w km 0+324. Wszystkie łuki poziome o promieniu mniejszym niż 250m na jezdniach jednopasowych wymagają poszerzenia jezdni. Zakres zamówienia dla zadania nr 3 (Przebudowa części drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 125 w Leśnictwie Radków): Całkowita długość drogi objęta przebudową wynosi 658m. Na całej długości drogi, przewiduje się wykonanie naprawy całej konstrukcji nawierzchni (podbudowy i warstwy górnej), przystosowując ją do celów zabezpieczenia pożarowego lasu. Ze względu na występujące obniżenie niwelety drogi w km 0+388 – 0+405 (17m) przewiduje się wykonanie nasypu z piasku o średniej grubości warstwy 30cm i na szerok. 5m. Dla odwodnienia korony drogi należy wymienić połamane rury betonowe w przepuście pod koroną drogi w km 0+401 a rowy przydrożne i odprowadzające odbudować i odmulić. Objęta przebudową droga należy do dróg leśnych kategorii L II. Po wykonaniu robót posiadać będzie jezdnię nieulepszoną ( tłuczniową ), jednopasową (jednojezdniową), stabilizowaną mechanicznie o szerokości jezdni 3.50m oraz pobocza ziemne o szerokości 0.75m. Pochylenie poprzeczne jezdni będzie wynosiło 3% i będzie jednostronne w kierunku ogólnego poprzecznego skłonu terenu lub rowu przydrożnego. Pobocza należy wykonać ze spadkiem 6%. W celu umożliwienia dla pojazdów dłużycowych wykonania manewru skrętu oraz manewru wymijania w odpowiednich miejscach planuje się poszerzenie jezdni – mijanki i zjazdy. Skrajnia dróg ze względów na wymogi przeciwpożarowe wynosi 6m w poziomie i 4,0m wysokości, licząc od powierzchni jezdni. Oznacza to, że na szerokości 6m i wysokości 4.0m nie mogą znajdować się żadne trwałe elementy budowli i wyposażenia drogi, takie jak: słupki znaków, poręcza, bariery, gałęzie i pnie drzew. Na trasie drogi brak jest łuków pionowych i poziomych. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia (dla każdego z zadań oddzielnie) określają:  dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 do SIWZ,  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 9 do SIWZ,  przedmiar robót – załącznik Nr 10 do SIWZ. Przedmiar robót (załącznik Nr 10 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca przed złożeniem oferty winien sprawdzić i ustalić we własnym zakresie ilości robót. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 3. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wszelkie prace związane z budową wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane, produkty, materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:  Zadanie 1: Przebudowa drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 111 w Leśnictwie Radków – 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, groszy 00/100);  Zadanie 2: Przebudowa drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 123 w Leśnictwie Radków – 6 500,00 zł (słownie: cześć tysięcy złotych, groszy 00/100);  Zadanie 3: Przebudowa części drogi leśnej – dojazd pożarowy nr 125 w Leśnictwie Radków – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, groszy 00/100). 2. Wadium można wnieść w następujących formach:  w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie S.A. nr rachunku 71 1540 1014 2001 7307 4476 0001 – z dopiskiem „Wadium przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Radków– zadanie …… ”  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  w gwarancjach bankowych,  w gwarancjach ubezpieczeniowych,  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Sekretariacie, pok. Nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 730-1430. 4. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium zostanie uznana za odrzuconą
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 13 do SIWZ. UWAGA! Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej, a dowody w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich składa odrębne oświadczenie. W przypadku jeśli Wykonawca złoży ww. oświadczenie wraz z ofertą wskazując, że nie należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach