Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej – ul. Andrzeja Grubby w miejscowości Trąbki Małe

Gmina Trąbki Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-034 Trąbki Wielkie, Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48586828323 , fax. +48586828319
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trąbki Wielkie
  Gdańska 12
  83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie
  tel. +48586828323, fax. +48586828319
  REGON: 19167506600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trabkiw.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej – ul. Andrzeja Grubby w miejscowości Trąbki Małe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni na podstawie załączonej dokumentacji technicznej. Zostanie utwardzony odcinek ul. Grubby w m. Trąbki Małe od połączenia z drogą powiatową do miejsca gdzie zostały ułożone płyty JOMB w okolicy przepustu. W ramach umowy przewiduje również ułożenie ok. 40 metrów bieżących płyt licząc od miejsca zakończenia istniejącej nawierzchni z płyt JOMB w stronę lasu. W ramach umowy zostaną zamontowane bariery ochronne w miejscu istniejącego przepustu. 2.Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty: 1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik A do SIWZ 2) Przedmiar robót –załącznik B do SIWZ 3) Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych– załącznik C do SIWZ 4) ) Dokumentacja projektowa – załącznik D do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik; 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia - stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - stanowiący załacznik nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach