Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w Słupie dz. nr 327/2, 327/1, 324, od km 0+000 do km 0+417 [intensywne opady deszczu, maj 2015 r.] i dz. nr 329/5, 329/4

Gmina Męcinka ogłasza przetarg

 • Adres: 59-424 Męcinka, Męcinka 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8708623 w. 16 , fax. 076 8708624
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Męcinka
  Męcinka 11 11
  59-424 Męcinka, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8708623 w. 16, fax. 076 8708624
  REGON: 39064740000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mecinka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w Słupie dz. nr 327/2, 327/1, 324, od km 0+000 do km 0+417 [intensywne opady deszczu, maj 2015 r.] i dz. nr 329/5, 329/4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej w Słupie nr dz. 327/2; 327/1; 324 od km 0+0,00 do km 0+417 (intensywne opady deszczu, maj 2015) zostanie przeprowadzona z powodu zniszczeń, które powstały po nadmiernych opadach w maju 2015 roku. Dodatkowo w zadaniu wykonana zostanie odbudowa drogi zlokalizowanej na działkach 329/4 i 329/5. W zadaniu zaplanowano odbudowę odcinka 260 m zlokalizowanego na działkach 329/4 i 329/5. Zostanie tam wykonana nawierzchnia asfaltowa o grubości 9 cm w dwóch warstwach po uprzednim wyrównaniu powierzchni drogi i wykonaniu podbudowy o grubości 10 cm z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie. Na docinku tym zostanie wykonane koryto odwadniające wykonane z kostki granitowej. Na pozostałych działkach zostanie odbudowana droga o długości 417 m, zostanie tam wykonana nawierzchnia asfaltowa na odcinku 344 m oraz ciąg pieszo-jezdny (chodnik) z kostki brukowej betonowej na odcinku 73 m po uprzednim wykorytowaniu i wykonaniu podbudowy z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm. Na odcinku tym zostanie wykonane koryto odwadniające o długości 344 z prefabrykatów betonowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymaga się wadium w wysokości 5 707 zł ( słownie : pięć tysięcy siedemset siedem zł 0/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mecinka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach