Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km 0+000 – 1+500 i w km 1+501 – 2+607

Gmina Myszyniec ogłasza przetarg

 • Adres: 07430 Myszyniec, Plac Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 721 141 , fax. 297 721 141
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszyniec
  Plac Wolności 60
  07430 Myszyniec, woj. mazowieckie
  tel. 297 721 141, fax. 297 721 141
  REGON: 54660900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km 0+000 – 1+500 i w km 1+501 – 2+607
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km 0+000 – 1+500 i w km 1+501 – 2+607” na działkach ewidencyjnych o nr 1225, 1253, 1260, 1246 zgodnie z niniejszą SIWZ i jej załącznikami. Charakterystyka zamówienia: jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 5 mb o długości 2,607 km, obustronne pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości po 0,75 m, odwodnienie drogi poprzez spadki poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych oraz w przyległy do jezdni pas drogowy, przepust z rur PP średnicy 40 cm o długości 7 mb, zjazdy, oznakowanie pionowe, wycinka drzew i krzewów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3A, 3B, 3C do niniejszej SIWZ tj. dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia, w szczególności projektu budowlanego (załącznik 3A), przedmiarach robót + kosztorysach ofertowych, (załącznik 3B) i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik 3C) oraz w pozostałym zakresie określonym w niniejszym dziale II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Warunki wniesienia wadium określa SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach