Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe – etap III

Gmina Sieciechów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-922 Sieciechów, Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 216 008 , fax. 486 216 008
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sieciechów
  Rynek 16
  26-922 Sieciechów, woj. mazowieckie
  tel. 486 216 008, fax. 486 216 008
  REGON: 54877800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sieciechow.bip.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe – etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót. Planowany zakres prac do wykonania: Prace będą polegać na: - roboty pomiarowe, - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, - ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, - ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12 cm (bloczki betonowe), - wykonanie poboczy (grunt rodzimy), - długość: 170 metrów, - szerokość: 3 metry.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, na rachunek bankowy nr 42 8736 0006 2007 3712 9671 0004 Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach f/Sieciechów, z dopiskiem: “Wadium – przebudowa drogi Mozolice Małe” - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późniejszymi zmianami/.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie precyzuje warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (załącznik nr 6). Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach