Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Tabędz – Krajewo-Ćwikły, gmina Zambrów.

Gmina Zambrów ogłasza przetarg

 • Adres: 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zambrów
  ul. Fabryczna 3
  18-300 Zambrów, woj. podlaskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugzambrow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Tabędz – Krajewo-Ćwikły, gmina Zambrów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi łączącej wieś Krajewo Ćwikły i Tabędz. W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót polegających na: - przebudowie istniejącej nawierzchni drogi żwirowej do parametrów drogi klasy D i kategorii ruchu KR1. Długość drogi 3029,61 m. - wymianie istniejących przepustów o średnicy 80 i 40 cm, - odmuleniu i podczyszczeniu istniejących rowów przydrożnych na głębokość 30 – 40 cm. Planowane roboty nie wymagają poszerzenia pasa drogowego. Całość inwestycji mieści się w pasie własnościowym drogi będącej własnością Gminy Zambrów. Gmina Zambrów posiada prawomocne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Konstrukcja nawierzchni jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm - podbudowa gr. 25 cm z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, - warstwa gruntu stabilizowanego cementem grubości 25 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 15 000 zł. (słownie piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Zambrowie Nr konta 94 8775 0009 0010 0100 0097 0002 z adnotacją: „Przebudowa drogi gminnej Tabędz - Krajewo Ćwikły”. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu Wykonawca winien dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w jednej z form określonych w ust. 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy dołączyć do swojej oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał - co najmniej jedną robotę budowlaną (polegającą na przebudowie, rozbudowie lub remoncie) o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych). Wykonawca winien wykazać, że ww. robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. b) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia: - co najmniej jedną osobę na stanowisko Kierownika Budowy, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i minimum 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy; 1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz: art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach