Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Wólka Szczecka na dł. 0.995 km.”

Gmina Gościeradów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-275 Gościeradów, Gościeradów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158 381 105 , fax. 158 381 140
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gościeradów
  Gościeradów 61
  23-275 Gościeradów, woj. lubelskie
  tel. 158 381 105, fax. 158 381 140
  REGON: 83040964300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: goscieradow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Wólka Szczecka na dł. 0.995 km.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,99 km, b. Regulacja wysokościowa krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 61,00 m, c. Regulacja wysokościowa obrzeży trawnikowych – 51,00 m, d. Regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – 92,76 m2, e. Demontaż przepustów – 197,00 m, f. Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków – 5,00 szt., g. Zdjęcie tablic znaków drogowych – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne – 5,00 szt. 2) Roboty ziemne: a. Wykonanie koryta dla nawierzchni pełnej konstrukcji, zjazdów oraz poboczy – 347,60 m3, b. Odtworzenie i regulacja istniejących rowów przydrożnych – 1 890,50 m3. 3) Odwodnienie: a. Oczyszczenie przepustów z namułu. Średnice przepustów 0,4 m – 90,00 m, b. Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40 cm – 252,00 m, c. Przepusty rurowe pod zjazdami, zakończenia kołnierzowe dla rur o średnicy 40 cm – 28,00 szt. 4) Podbudowa: a. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie – 666,48 m2, b. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 20,00 cm – 666,48 m2, 5) Nawierzchnia - nakładka: a. Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, gr. warstwy 4,00 cm – 3 933,24 m2, a. Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowych – 3 933,24 m2, b. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 3 933,24 m2, b. Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, gr. warstwy 4,00 cm – 3 933,24 m2, 6) Nawierzchnia – pełna konstrukcja: c. Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, gr. warstwy 4,00 cm – 666,48 m2, a. Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowych – 666,48 m2, b. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 666,48 m2, d. Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, gr. warstwy 4,00 cm – 666,48 m2, 7) Zjazdy indywidualne: a. Zjazdy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 872,34 m2, 8) Pobocza: a. Pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na szerokości 75,0 cm obustronnie na całym odcinku drogi – 1 492,50 m2, 9) Oznakowanie pionowe: a. Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 60 mm – słupki pochodzące z rozbiórki – 2,00 szt., b. Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 60 mm – 7,00 szt., c. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne – znaki pochodzące z rozbiórki – 2,00 szt., d. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne –7,00 szt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa uproszczona dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót –stanowiąca załączniki nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu – wg załącznika Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są także zobowiązani wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: 3) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania (jeżeli dotyczy). 4) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach