Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki Stare na dł. 1 km.”

Gmina Gościeradów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-275 Gościeradów, Gościeradów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158 381 105 , fax. 158 381 140
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gościeradów
  Gościeradów 61
  23-275 Gościeradów, woj. lubelskie
  tel. 158 381 105, fax. 158 381 140
  REGON: 83040964300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: goscieradow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki Stare na dł. 1 km.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 108575L Szczecyn- Wólka Szczecka na odcinku od km 0+675,00 do km 1+675,00. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 1,00 km, b. Wykonanie koryta dla nawierzchni drogi i poboczy – 1 650,00 m3, 2) Podbudowa: a. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie – 5 000,00 m2, b. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. warstwy 15,00 cm – 5 000,00 m2, c. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 8,00 cm – 5 000,00 m2, 3) Nawierzchnia: a. Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, gr. warstwy 6,00 cm – 5 250,00 m2, a. Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowych – 5250,00m2, b. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 4 200,00 m2, b. Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, gr. warstwy 3,00 cm – 5 000,00 m2, 4) Pobocza: d. Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 10,00 cm – 1 500,00 m2, Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa uproszczona dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót – stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu – wg załącznika Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są także zobowiązani wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: 1) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania (jeżeli dotyczy). 2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach