Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178006N w m. Długochorzele w gminie Prostki – etap II”

Gmina Prostki ogłasza przetarg

 • Adres: 19-335 Prostki, 1 Maja
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (87) 611 20 12 , fax. (087) 611 20 79
 • Data zamieszczenia: 2019-03-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prostki
  1 Maja 44B
  19-335 Prostki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (87) 611 20 12, fax. (087) 611 20 79
  REGON: 79067113600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.prostki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178006N w m. Długochorzele w gminie Prostki – etap II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i branżowych: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178006N w m. Długochorzele w gminie Prostki – etap II”. W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać: roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, wykonanie warstwy bitumicznej szerokości 4,12 m z betonu asfaltowego grubości 6 cm, uzupełnienie nawierzchni poboczy i zjazdów z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie. Długość odcinka - 1950,77 m. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót, i SST oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3.3. Zamawiający zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ. 3.4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany będzie do: 3.5.1. urządzenia terenu budowy, 3.5.2. poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 3.5.3. zapewnienia dostępu do posesji mieszkańców w sąsiedztwie placu budowy, wraz z organizacją ruchu na przebudowywanej drodze, 3.5.4. zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów , 3.5.5. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku robót, elementów osnowy geodezyjnej – naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu pierwotnego. 3.5.6. demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 3.5.7. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 3.5.8.wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 3.5.9. wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 3.5.10. uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 3.6. Jeżeli w dokumentacji przetargowej dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu to w związku z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych o parametrach równych lub wyższych od podanych w dokumentacji projektowej. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 3.7. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej i projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji. 3.8. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 3.9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 3.10.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.12.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.13.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 3.14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3.15.Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp. 3.16. Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego. 3.17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 3.19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 3.20. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (Firm) podwykonawców. 3.21. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. 3.22. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Pzp. 3.23. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13. WADIUM 13.1. Zamawiający ustala wadium w wysokości : 15.000 zł (słownie : piętnaście tysięcy złotych). 13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 13.3. Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 45 ust. 6 ustawy: • pieniądzu; • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018.110). 13.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44b, 19-335 Prostki, Bank Spółdzielczy Ełk O/Prostki konto nr : 89 9331 0004 0030 0300 0101 0002 z dopiskiem : „Wadium przetargowe - nr sprawy GK.7013.1.2019”. 13.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 13.6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 13.7. Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom Zamawiający dokona w trybie art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2.2.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 9.2.2.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.2.1.4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 9.2.2.2.Dokumenty o których mowa w pkt. 9.2.2.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 9.2.2.3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione w terminach określonych w pkt. 9.2.2.2. 9.2.2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9.3. Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 9.3.1.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia w Załączniku nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9.4. UWAGA:9.4.1.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. PROCEDURY ODWRÓCONEJ, tj. procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.9.4.2.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.1.1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9.4.3. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz.U.2016.1126). 10. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W ROZDZIALE 9 10.1. Wypełniony i podpisany formularz „ Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. 10.2. Wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący Załącznik 2a do SIWZ ( składany w postępowaniu przez Wykonawcę wraz z ofertą ) 10.3. Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 10.4. Zobowiązanie podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ. 10.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Dopuszcza się złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 przez pełnomocnika. 10.6. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania 10.7. Dokonując oceny spełnienia wymaganych warunków zamawiający dokona oceny biorąc pod uwagę łączny potencjał wykonawców wykazany przez nich w złożonych dokumentach. 10.8. Nie wykazanie spełnienia warunków wymaganych od wykonawców skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP. 10.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.10.10.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 10.11.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017.570). 10.12.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1; 9.2; 9.3 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 10.13.W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1; 9.2; 9.3 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne 11.OFERTY WSPÓLNE 11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 11.2.Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii). 11.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 11.4. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą, co najmniej: 11.4.1.zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia, 11.4.2.określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 11.4.3.czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach