Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Nieżywięć na działkach 429/25 i 658/3 o/Nieżywięć

Gmina Bobrowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-327 Bobrowo, 27
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 495-18-24 , fax. 056 495-18-10
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bobrowo
  27 27
  87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 495-18-24, fax. 056 495-18-10
  REGON: 87111838800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobrowo.bip.net.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Nieżywięć na działkach 429/25 i 658/3 o/Nieżywięć
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Nieżywięć na działkach 429/25 i 658/3 o/Nieżywięć. Opis elementów do wykonania: a).Jezdnia Na całej długości projektowanej drogi zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm. Projektowana szerokość jezdni 6,00 m. Początek projektowanego odcinka przyjęto w km rob. 0+000 na dz. o nr ewid. 432, a koniec w km 0+550. Os jezdni stanowi linie prosta, występują łuki poziome i pionowe. Parametry techniczne: klasa D; kategoria ruchu KR 2 szer. nawierzchni - 6,00 m konstrukcja jezdni dla kategorii gruntu G1: - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm - podsypka cem. - piaskowa grub. 4 cm - podbudowa z chudego betonu Rm=6-9MPa grub. 20 cm - w-wa odsączająca z piasku lub pospółki grub. 10 cm - krawężnik betonowy najazdowy na ławie betonowej C12/15 15x25 cm konstrukcja jezdni dla kategorii gruntu G3: - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm - podsypka cem. - piaskowa grub. 4 cm - podbudowa z chudego betonu Rm=6-9MPa grub. 20 cm - w-wa odsączająca z piasku lub pospółki (20+20cm) grub. 40 cm - geowłóknina separacyjna - krawężnik betonowy najazdowy na ławie betonowej C12/15 15x25 cm b).Zjazdy indywidualne głębokość zjazdów do granic działki z kostki betonowej brukowej c).Odwodnienie Wody opadowe odprowadzone zostaną za pomocą wpustów ulicznych WP1 - WP10 do proj. studni chłonnych Sch1 - Sch10 głęb. 3,50 m umiejscowionych poza jezdnią. Na projektowanej drodze zastosowano spadki do osi jezdni i jednostronne. Projektowane wpusty uliczne ściekowe z rur :żelbetowych ?500 z osadnikiem piasku z pierścieniami odciążającymi i wpustami kl. min. 40 t. Przykanaliki wykonać z rur PVC lub PP klasy SN8. Zastosowano rury kanalizacyjne o śred. 200 mm Całość prac została ujęta w opracowanej dokumentacji projektowo kosztorysowej stanowiącej załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bobrowo.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach