Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 40101C relacji Wielki Wełcz – Okrągła Łąka

Gmina Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4511111 , fax. 56 4511132
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grudziądz
  ul. Wybickiego 38
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 4511111, fax. 56 4511132
  REGON: 87111862600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.lo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 40101C relacji Wielki Wełcz – Okrągła Łąka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 40101C relacji Wielki Wełcz – Okrągła Łąka. W ramach przedmiotu zamówienia należy m.in. wykonać: - ustawienie oznakowania tymczasowego, - roboty pomiarowe, - roboty rozbiórkowe, - usunięcie zadarnionego humusu, - likwidacja kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej poprzez montaż rur osłonowych, - roboty ziemne, łącznie z wymianą gruntu, - ustawienie krawężników betonowych, - wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, - wykonanie chodnika, - wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdów, - ustawienie oznakowania stałego, wykonanie progów zwalniających, - regulacja rowów melioracyjnych -wycinka drzew i krzewów (82 szt. drzew i 450 m2 krzewów) - plantowanie i obsianie trawą, - roboty porządkowe, - zdjęcie oznakowania tymczasowego. - inwentaryzacja powykonawcza, Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie budowlanym - wykonawczym, SST, przedmiarach, uzgodnieniach oraz w pozostałej dokumentacji będącej załącznikami do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-05-31 do godz. 09:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy 2) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 3) Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym 4) Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 5) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach