Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 383522P w miejscowości Pakosław – ETAP I, na odcinku 790mb w podziale na dwa zadania: zadanie nr I; odcinek od km 0+000 do km 0+400 zadanie nr II; odcinek od km 0+400 do km 0+790 (bez skropienia warstwy podbudowy emulsją i bez wykonania nawierzchni asfaltowej) droga relacji Pakosław – Chraplewo

Gmina Lwówek ogłasza przetarg

 • Adres: 64310 Lwówek, ul. Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 414 024, , fax. 614 414 212
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lwówek
  ul. Ratuszowa 2
  64310 Lwówek, woj. wielkopolskie
  tel. 614 414 024, , fax. 614 414 212
  REGON: 53041300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowek.com.pl, www.bip.lwowek.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 383522P w miejscowości Pakosław – ETAP I, na odcinku 790mb w podziale na dwa zadania: zadanie nr I; odcinek od km 0+000 do km 0+400 zadanie nr II; odcinek od km 0+400 do km 0+790 (bez skropienia warstwy podbudowy emulsją i bez wykonania nawierzchni asfaltowej) droga relacji Pakosław – Chraplewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 383522P w miejscowości Pakosław na odcinku 790mb - ETAP I, w podziale na dwa zadania: zadanie I; odcinek od km 0+000 do km 0+400 zadanie II; odcinek od km 0+400 do km 0+790 (bez skropienia warstwy podbudowy emulsją i bez wykonania nawierzchni asfaltowej) relacji Pakosław – Chraplewo, której zarządcą i właścicielem jest Gmina Lwówek. 1) Przedmiot zamówienia zostaje przedstawiony za pomocą projektowej dokumentacji technicznej – projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszej siwz, roboty wykonywane będą na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 11.01.2017r. zgodnie z art. 29, na podstawie art. 30 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. 2) Przebudowa będzie prowadzona w obrębie działek nr ewid. 338, 340 z obrębu miejscowości Pakosław. 3) Wszystkie szczegóły związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie budowlanym wykonanym przez Biuro projektowe STREETWISE Tomasz Rykowski, Dobrzyń 23, 13-100 Nidzica. Dokumentacja projektowa jest opracowaniem kompletnym przygotowanym na okoliczność projektowanej przebudowy (dokumentacja – projekt budowlany zostaje udostępniona na stronie internetowej zamawiającego). 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas wykonywania robót budowlanych prowadził dziennik budowy - zapisując historię prowadzonych robót, upoważniając do tego swojego kierownika budowy – osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej (objętej zamówieniem - budową dróg) – uprawnioną do kierowania drogowymi robotami budowlanymi, odpowiedzialnym za realizację robót, o których mowa w art. 13 oraz w art. 14 ust. 1 pkt. 3) b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), dysponującą aktualnym zaświadczeniem OIIB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji o treści złożonych ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu, (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do siwz)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach