Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 193327W Nowa Wieś – Ratyniec w km 0+000 – 0+970 dł 970 m.

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 27300 Lipsko, ul. 1-go Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 780 048 , fax. 483 780 048
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. 1-go Maja 2
  27300 Lipsko, woj. mazowieckie
  tel. 483 780 048, fax. 483 780 048
  REGON: 52767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipsko.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 193327W Nowa Wieś – Ratyniec w km 0+000 – 0+970 dł 970 m.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 193327W Nowa Wieś – Ratyniec w km 0+000 – 0+970 dł. 970 m”, szer. 3,5 m. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - karczowanie krzaków i poszycia 2) Roboty ziemne - wykonanie przekopu pod przepust i podczyszczenie rowu 3) Odwodnienie korpusu drogowego - przepusty Ø 60 pod koroną drogi z murkami czołowymi 4) Podbudowy - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki i walca - mechaniczne wyrównanie (układarką) istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0-31,5 o gr. do 20 cm - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową 5) Nawierzchnie - Wykonanie warstwy wyrównawczo- wiążącej AC16P z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. - Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno- asfaltowej AC8S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 6) Roboty wykończeniowe i towarzyszące - Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym o szerokości 1 m i grubości 20 cm - oznakowanie poziome jezdni - oznakowanie pionowe oraz wszelkie inne prace nie ujęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną oraz obowiązujące przepisy prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się na kwotę 8000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty, 2. Dowód wniesienia wadium, 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy, 4. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach