Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa) w km 0+500 – 0+759 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych

Gmina Frysztak ogłasza przetarg

 • Adres: 38-130 Frysztak, ul. Księdza Wojciecha Blajera
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 27 77 110, , fax. 17 27 77 920
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Frysztak
  ul. Księdza Wojciecha Blajera 20
  38-130 Frysztak, woj. podkarpackie
  tel. 17 27 77 110, , fax. 17 27 77 920
  REGON: 69058218600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.frysztak.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa) w km 0+500 – 0+759 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót związany z realizacją zadania obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót ziemnych, podbudowy, odwodnienia drogi, nawierzchni bitumicznej, nawierzchni z kostki brukowej, oświetlenia zewnętrznego, prób, pomiarów, dokumentacji powykonawczej, obsługi geodezyjnej inwestycji. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 48 miesięcy, natomiast na materiały (wyroby) oraz urządzenia - gwarancji zgodnej z gwarancją producenta, jednak na okres nie krótszy niż 48 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i uwag.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Strzyżów Oddział Frysztak, nr konta 95 9168 1027 5505 8519 2000 0005, z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. 4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału gwarancji lub poręczenia w kasie Zamawiającego. Dopuszcza się także dołączenie oryginału poręczenia lub gwarancji do oferty - w takim przypadku Zamawiający dokona jego wyodrębnienia i zdeponowania w kasie. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy PZP, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. W przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej wymagane jest aby termin ważności gwarancji zapłaty wadium nie był krótszy niż termin związania ofertą. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 16.09.2019 r., do godz. 10.00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach