Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej nr 110346 L Kawęczyn – Brody Małe (droga pow. 3210L – dr.woj.858)”.

Gmina Szczebrzeszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 22-460 Szczebrzeszyn, Pl. T. Kościuszki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 821 095 , fax. 846 821 030
 • Data zamieszczenia: 2019-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczebrzeszyn
  Pl. T. Kościuszki 1
  22-460 Szczebrzeszyn, woj. lubelskie
  tel. 846 821 095, fax. 846 821 030
  REGON: 95036860600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szczebrzeszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej nr 110346 L Kawęczyn – Brody Małe (droga pow. 3210L – dr.woj.858)”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110346 L, relacji Kawęczyn – Brody Małe na odcinku 1,3 km położonym na obszarze gminy Szczebrzeszyn wraz z nową organizacją ruchu (droga powiatowa 3210L – droga wojewódzka 858). Szczegółowy zakres robót określa zatwierdzony projekt budowlany. 2. Oznakowanie odcinka drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, 3. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem na zasoby geodezyjne. 4. W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty: 1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 2) Roboty ziemne, 3) Jezdnia, 4) Zjazdy, 5) Pobocza, 6) Roboty wykończeniowe 7) Oznakowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach