Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L w miejscowości Kowala – etap I od km 0 + 030,00 do km 0 + 630,00

Gmina Puławy ogłasza przetarg

 • Adres: 24100 Puławy, ul. Dęblińska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 874 121 , fax. 818 874 122
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Puławy
  ul. Dęblińska 4
  24100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 874 121, fax. 818 874 122
  REGON: 54912800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugpulawy.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L w miejscowości Kowala – etap I od km 0 + 030,00 do km 0 + 630,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej Nr 107496L w miejscowości Kowala – etap I od km 0 + 030,00 do km 0 + 630,00. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość odcinka drogi: 600,00 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 4,5 m Zakres przedmiotu zamówienia m. in. obejmuje: a) roboty pomiarowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, b) mechaniczne ścinanie drzew, karczowanie pni i krzewów, c) roboty ziemne, d) wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, e) oczyszczenie podbudowy oraz skropienie emulsją asfaltową pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, f) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego - gr. po zagęszczeniu 4 cm, g) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego - gr. po zagęszczeniu 4 cm, h) wykonanie poboczy gruntowych, i) wykonanie przepustów, j) roboty wykończeniowe, k) oznakowanie pionowe drogi. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przestrzega zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – w związku z powyższym, jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe, producenci bądź dostawcy materiałów, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w tych dokumentach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a) organizację i zagospodarowanie placu budowy, b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy, c) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, d) ewentualne inne nie wymienione prace, konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, e) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składane wraz z ofertą: a) kosztorys ofertowy; b) pisemne zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – oryginał (jeżeli dotyczy); c) pełnomocnictwo do reprezentacji - oryginał lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia (jeżeli dotyczy). Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia (na wezwanie Zamawiającego i w terminie wskazanym w wezwaniu) w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach