Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 104285L – ul. B. Prusa we Włodawie

Burmistrz Włodawy ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, al. J. Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (082) 57 21 444 , fax. (082) 57 22 454
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Włodawy
  al. J. Piłsudskiego 41
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. (082) 57 21 444, fax. (082) 57 22 454
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wlodawa.eu , www.wlodawa.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 104285L – ul. B. Prusa we Włodawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 104285L – ul. B. Prusa we Włodawie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+630,00 według założonego lokalnie kilometrażu drogi wraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury technicznej drogowej, tj. chodników i zjazdów oraz uzupełnienie oświetlenia drogowego I wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Zakres prac związanych z przebudową drogi gminnej nr 104285L – ul. B. Prusa obejmuje: rozbiórkę istniejących konstrukcji: jezdni, chodników i istniejących zjazdów z elementów betonowych małowymiarowych; rozbiórkę krawężników ulicznych i obrzeży; regulację pionową istniejących studzienek, włazów kanałowych i zaworów; ustawienie nowych krawężników i obrzeży na ławie betonowej z betonu B10; wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne jezdni, miejsc postojowych chodników i zjazdów. wykonanie nowej konstrukcji chodników i zjazdów, oraz ich nawierzchni z kostki betonowej; wykonanie nowej konstrukcji jezdni; wykonania warstwy wiążącej na jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno -bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm z AC16W; wykonania warstwy ścieralnej na jezdni drogi gminnej z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm z AC11S. wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; ustawienie nowych słupów oświetleniowych na fundamentach – 8 szt.; montaż i podłączenie nowych opraw ze źródłem światła LED wraz z wysięgnikami – 8 szt.; badanie i pomiary wykonanych instalacji elektrycznych. Planowane zadanie wynika z konieczności poprawy bezpieczeństwa oraz stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej, a także dostosowania parametrów drogowych do istniejących lokalnych warunków komunikacyjnych. Objęta przebudową droga zlokalizowana jest w całości na terenie administrowanym przez Gminę Miejską Włodawa, tj. na działkach drogowych nr ewid.: 2084; 1597; 1598/1; 2021/2; obręb 1 we Włodawie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi, SIWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami oraz przepisami zawartymi w Polskich Normach i w prawie budowlanym. Ze względu na charakter prac, w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu i minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami w pobliżu czynnego pasa ruchu drogowego. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej, gdyż Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w trakcie sporządzania wyceny. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami oraz do wywiezienia wszelkich pozostałości budowlanych z terenu inwestycji i ich utylizowania. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania innych zezwoleń lub uzgodnień wymaganych prawem i wynikających z realizacji niniejszego zadania, wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia lub którymkolwiek z dokumentów składających się na dokumentację projektową nazw producenta, produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). - W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, że zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. - Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w tych normach. - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane lub materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. - W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 9.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, numer konta: 71 1240 2249 1111 0010 2932 7158 z dopiskiem: „Przebudowa drogi gminnej nr 104285L – ul. B. Prusa we Włodawie”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. 9.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 9.5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 9.5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 9.6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 9.6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach