Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 030814 C na odcinku od Km 0+100 do Km 1+020 i drogi gminnej nr 030812 C na odcinku od Km 0+000 do Km 0+180 we wsi Jania Góra

Gmina Świekatowo ogłasza przetarg

 • Adres: 86-182 Świekatowo, ul. Dworcowa 20A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3322012 , fax. 052 3322012
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świekatowo
  ul. Dworcowa 20A 20A
  86-182 Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3322012, fax. 052 3322012
  REGON: 09235107300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiekatowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 030814 C na odcinku od Km 0+100 do Km 1+020 i drogi gminnej nr 030812 C na odcinku od Km 0+000 do Km 0+180 we wsi Jania Góra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr 030814 C na odcinku od Km 0+100 do Km 1+020 i drogi gminnej nr 030812 C na odcinku od Km 0+000 do Km 0+180 w miejscowości Jania Góra polegać będzie na wykonaniu koryta w gruncie kat. III÷IV pod konstrukcję nawierzchni, wyprofil
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 21.000,00 zł. (Słownie; Dwadzieścia jeden tysięcy złotych zero groszy) Termin wpłaty wadium najpóźniej do godziny 13:00 w kasie Urzędu Gminy w Świekatowie przed otwarciem ofert. Do oferty należy załączyć oryginał
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 tj.: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w specyfikacji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji). 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 3. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 i nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji). 4.Aktualne zaświadczenia wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert z właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS lub KRUS potwierdzającymi odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne (lub zaświadczeń o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego). 5.Szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy. 6.Wykaz prac, (co najmniej dwóch) odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 7.Wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizacje robót z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, w szczególności kierownika budowy niezbędnych uprawnieniach budowlanych stosownych do przedmiot zamówienia potwierdzone przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 8.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń będących w dyspozycji wykonawcy. 9.Wypełniony projekt umowy na wykonanie robót budowlanych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swiekatowo.pl - zakładka BIP przetargi 2009 r.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach