Przetargi.pl
,,Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka - Pniewo - II etap''

Gmina Nasielsk ogłasza przetarg

 • Adres: 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 933 000 , fax. 236 912 470
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nasielsk
  ul. Elektronowa 3
  05-190 Nasielsk, woj. mazowieckie
  tel. 236 933 000, fax. 236 912 470
  REGON: 52849790913000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nasielsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka - Pniewo - II etap''
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka - Pniewo. Przedmiot zamówienia obejmuje odcinek km 7+200 do km 7+520 oraz odcinek od km 7+ 620 do km 7+856 . Zakres robót obejmuje:roboty przygotowawcze,roboty ziemne,podbudowa i nawierzchnia,przepusty pod drogą,zjazdy indywidualne,oznakowanie.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót, rysunkach oraz SIWZ, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty zamieszczone na stronie http://www.umnasielsk.bip.org.pl/
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 1. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 2019.310 z późn. zm). 2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed terminem otwarcia ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 3.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BS Nasielsk nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IZP.271.19.2019” Dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 109 /I piętro/. 5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 6.Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą oraz umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych, nieodwołalnie i na jego pierwsze żądanie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach