Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Dębiny – Krajów Etap I: od km 1+224 do km 1+ 824

Gmina i Miasto Przysucha ogłasza przetarg

 • Adres: 26-400 Przysucha, Plac Kolberga
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6752823, , fax. 48 6752106
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Przysucha
  Plac Kolberga 11
  26-400 Przysucha, woj. mazowieckie
  tel. 48 6752823, , fax. 48 6752106
  REGON: 67022337900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminaprzysucha.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Dębiny – Krajów Etap I: od km 1+224 do km 1+ 824
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Dębiny – Krajów Etap I: od km 1+ 224 do km 1 + 824. 3.2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 252/2, obręb 0011 Krajów 3.3. Podstawowe parametry geometryczno-konstrukcyjne drogi: : Jezdnia: długość – 600 m, szerokość – 4,5 m, podbudowa – 15 cm kruszywo łamane, warstwa ścieralna – 4 cm beton asfaltowy. Zjazdy indywidualne – 16 szt. z kruszywa łamanego grubości 15 cm, przepusty pod zjazdami – rura PEHD Ø40 cm, zakończenia kołnierzowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Odwodnienie: regulacja i czyszczenie rowów drogowych i przepustów. Pobocza obustronne z kruszywa łamanego: szerokość 0,75 m grubość 10 cm.. 3.4. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje w szczególności: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie podbudowy pod drogę i zjazdy, wykonanie nawierzchni drogi, wykonanie zajazdów.. Oznakowanie pionowe. 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają poniższe załączniki do niniejszej SIWZ: 3.5.1. Projekt budowlany. 3.5.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.6. Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową, a konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego wykończenia. Roboty te obejmują w szczególności: 3.6.1. Organizacja, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy. 3.6.2. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu (np. kabli energetycznych lub telefonicznych, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej). 3.6.3. Przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego. 3.6.4. Pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. 3.6.5. Likwidacja budowy i uporządkowanie terenu objętego placem budowy. 3.7. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Główny przedmiot zamówienia: 45100000-8; 45233000-9. 3.8. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: droga gminna Dębiny – Krajów, dz. nr 252/2, obręb 0011 Krajów. 3.9. Termin wykonania zamówienia: 16.09.2019 r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej. Gotowość do odbioru potwierdza oświadczeniem inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzając ostateczne zakończenie wszystkich robót, kompletność dokumentacji, jej sprawdzenie i zatwierdzenie. 3.10. Gwarancja jakości. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielenia gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 3.11. Zatrudnienie na umowę o pracę. 3.11.1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności nie będące samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie w zakresie realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia, (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.) na podstawie umowy o pracę, co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia. 3.11.2. Rodzaj czynności, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: - roboty branży drogowej: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy, wykonanie odwodnienia. 3.11.3. Sposób dokumentowania zatrudnienia wyżej wymienionych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia określa projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ 3.12. Uwagi i uzupełnienia do opisu przedmiotu zamówienia: 3.12.1. Przedmiar robót załączony do SIWZ należy traktować jedynie jako dokument pomocniczy przy opracowaniu oferty, a zawarte w nim zestawienie robót ma jedynie zobrazować skalę robót i pomóc w oszacowaniu kosztów wykonania zadania. 3.12.2. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikaty z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane i spełniać warunki określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik do SIWZ. 3.12.3. Ewentualne użycie w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. ma za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania inne odpowiedniki rynkowe z zastrzeżeniem, że będą spełniać ten sam poziom technologiczny i jakościowy oraz, będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów itp. jeżeli występują w rysunkach lub opisach w dokumentacji projektowo – budowlanej - nie są one obowiązujące dla Wykonawcy. 3.12.4. Zachować należy szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych w rejonie uzbrojenia terenu w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową, sanitarną. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowany odcinek uzbrojenia terenu Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie w trybie pilnym Zamawiającego i dokonać niezbędnych prac zabezpieczających. 3.12.5. Materiały z rozbiórki istniejącej nawierzchni nie przewidziane dokumentacją projektową do wykorzystania do ewentualnego wykorzystania przy realizacji przedmiotu zamówienia stanowią własność Zamawiającego i zostaną złożone przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostały materiał z rozbiórki, należy traktować jako odpad i postępować z nim zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą. 10.1.1. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenia składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 10.1.2. Oryginał dokumentu wadialnego - w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz. 10.1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach, którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Załącznik nr 9 do SIWZ. 10.1.4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Załącznik nr 7 do SIWZ. 1) W przypadku podpisywania ofert przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. 2) W przypadku podmiotów występujących wspólnie - pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach