Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Zacisze w Chróścinie – II etap

Gmina Skoroszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 48320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4318505 w. 36
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skoroszyce
  ul. Powstańców Śląskich 17
  48320 Skoroszyce, woj. opolskie
  tel. 77 4318505 w. 36
  REGON: 53141294100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Zacisze w Chróścinie – II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Zacisze w Chróścinie - II etap oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej do cieku Stara Struga. Zakres robót drogowych obejmuje budowę: - jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S – 796,40 m2 - chodników wraz ze zjazdami z prostopadłościennej kostki betonowej gr. 8,0cm – 339,30 m2 Zakres robót sanitarnych obejmuje budowę: - sieci kanalizacji deszczowej PVC, śr. 315 mm – 196,70 m - przyłączy kanalizacji deszczowej PVC, śr. 200 mm – 4,5 m - betonowych studni kanalizacji deszczowej 1000 mmm – 6 szt. - krat wpustów ulicznych – 3 szt. - wylotu kanalizacji deszczowej – 1 szt. Inwestycja realizowana będzie jednoetapowo, z wykonaniem wszystkich elementów objętych zakresem rzeczowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach