Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa – nr drogi/dz. ewid. 1629 w km 0+000 – 0+517

Burmistrz Ryglic ogłasza przetarg

 • Adres: 33-160 Ryglice, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 541 035 , fax. 146 541 054
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Ryglic
  ul. Rynek 9
  33-160 Ryglice, woj. małopolskie
  tel. 146 541 035, fax. 146 541 054
  REGON: 54758900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryglice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa – nr drogi/dz. ewid. 1629 w km 0+000 – 0+517
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa – nr drogi/dz. ewid. 1629 w km 0+000 – 0+517”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa na odcinku o długości 517 m Zakres robót przy realizacji przedmiotowego zamówienia obejmuje: • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym • Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4 MPa wykonywana mieszarkami doczepnymi (na miejscu) wraz z doziarnieniem (stabilizację wykonywać ręcznie w obrębie infrastruktury technicznej i przepustów) - grubość po zagęszczeniu 30 cm • Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm • Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem • Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm • Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm • Pobocza - kruszywo łamane 0,31/5 mm C90/3 stabilizowane mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm • Jezdnia - kruszywo łamane 0,31/5 mm C90/3 stabilizowane mechanicznie –grubość po zagęszczeniu 10 cm • Remont przepustu z tworzywa sztucznego SN8 o średnicy 50 cm Przepusty rurowe - ścianki czołowe z betonu C25/30 zbrojone 2x siatka zgrzewana, na fundamencie z betonu C20/25 lub umocnienie wlotu i wylotu brukiem na zaprawie cementowej. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do SIWZ, tj.: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mapie, dokumentacji fotograficznej oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ i pomocniczo w przedmiarze robót. 3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca winien zatrudniać wyżej wymienione osoby na okres co najmniej od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wykonanie warstwy profilującej i ścieralnej. b) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: W celu wykazania okoliczności, o których mowa w lit. a, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych podczas realizacji przedmiotu umowy zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oświadczenie to powinno również zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, liczbę pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Do oświadczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. c) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: • Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie składać aktualne oświadczenie, o którym mowa w lit. b w terminie do 5 dni od wezwania. • W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w lit. b i c zwróci się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. • Sankcje wskazane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Ryglicach, ul. Ks. J. Wyrwy 3 nr: 67 85890006 0050 0000 0084 0002. W tytule przelewu należy podać: „Wadium do przetargu ZP.271.1.13.2019”. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Uwaga: 1) jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, 2) w przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. 5.Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w oryginale w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice w pok. nr 18 u inspektora Bogusławy Klucznik, a do oferty załączyć uwierzytelnioną kopię dokumentu wadialnego. 6. Zwrot i zatrzymanie wadium będzie następować na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę oprócz oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 SIW, tj oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu składają się: 1) formularz ofertowy – wzór załącznik nr 1 do SIWZ, 2)dokument, o którym mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt 2 SIWZ – jeżeli dotyczy danego Wykonawcy, tj. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 Pzp, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą. Dokument ten wymagany jest w formie oryginału. 3)dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) np. odpis z KRS lub CEIDG (o ile dotyczy) 4) jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby, 5) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 6)dowód wniesienia wadium. 7) UWAGA: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 SIWZ. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach