Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 312, 316/1, 316/2) w Sławniowicach - etap I

Gmina Głuchołazy ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 092 100 , fax. 774 092 101
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuchołazy
  Rynek 15
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 774 092 100, fax. 774 092 101
  REGON: 531412792
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glucholazy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 312, 316/1, 316/2) w Sławniowicach - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr dz. nr 312, 316/1, 316/2) w Sławniowicach. W ramach przebudowy zostanie wykonana jezdnia w nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej. Do wykonawcy robót należeć będzie również zapewnienie zjazdów na nieruchomości poprzez wyrównanie terenu tłuczniem kamiennym. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres robót objętych inwestycją obejmuje m.in.: - zdjęcie humusu, - podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna i dolna, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - wyrównanie terenu tłuczniem kamiennym na zjazdach indywidualnych na nieruchomości, - regulacja pionowa studzienek i włazów kanalizacyjnych, - pełna obsługa geodezyjna wraz z opracowaniem uwierzytelnionych map powykonawczych oraz ewentualne przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej, - opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w ciągu dróg publicznych, - Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przekaże zamawiającemu następujące dokumenty (uwierzytelnioną mapę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kosztorys powykonawczy wraz z obmiarem robót, wypełniony dziennik budowy-wewnętrzny, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem oraz obowiązującymi przepisami i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości) UWAGI: 1) Opracowane mijanki oraz zjazdy w dokumentacji projektowej nie są przedmiotem zamówienia i zostały wyłączone z niniejszego postępowania przetargowego 2) Zamawiający zgłosił zgodnie z art 29 prawa budowlanego projekt przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w trybie zgłoszenia. 2. Szczegóły dotyczące zakresu robót budowlanych opisane są w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te stanowią załącznik nr 7 do SIWZ – dokumentacja projektowa. 3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi: 1) koszty związane z organizacją ruchu w czasie trwania robót wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu, montażem oznakowań, itp., 2) w przypadku naruszenia własności osób trzecich, poniesienie kosztów z tytułu wyrządzonych szkód we własnym zakresie, 3) koszty badań i sprawdzeń (wskaźniki zagęszczenia gruntu, warstw podbudowy itp.), 4) koszty zabezpieczenia i zaplecza budowy, 5) koszty wywozu odpadów na wysypisko, 6) koszty związane z doprowadzeniem do stanu poprzedniego terenów sąsiadujących jeśli zostały zniszczone/uszkodzone w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; 7) koszty wszelkich opracowań niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy; 8) koszty regulacji włazów studzienek i zasuw wodociągowych w przypadku wystąpienia większej ilości niż przyjęte w przedmiarze robót, 9) geodezyjny koszt obsługi budowy (m.in. w tym: wytyczenie przebudowanej jezdni, opracowanie mapy powykonawczej, wznowienie osnowy geodezyjnej - jeśli taka wystąpi) 10) W przypadku wykonania przez Wykonawcę istotnych zmian, Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego oraz opracować pełną dokumentację projektową na wykonane zmiany, 11) inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia wynikające z obowiązków Wykonawcy. 4. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę min. 36 - miesięcznej, a max. 60 - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, a na zamontowane materiały i urządzenia Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji licząc od daty odbioru końcowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. 5. Warunek równoważności. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w SIWZ i załączonych dokumentach należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, ze oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru określonego w Części II SIWZ; 2) Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodne z treścią Załączników nr 1 i 2 do SIWZ; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 11.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach