Przetargi.pl
Przebudowa dróg w ulicach Sarnia i Dziewina w Żarach

Gmina Żary o statusie miejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, pl. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (068) 470 83 13 , fax. (068) 470 83 90
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żary o statusie miejskim
  pl. Rynek 1-5
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. (068) 470 83 13, fax. (068) 470 83 90
  REGON: 97077054000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg w ulicach Sarnia i Dziewina w Żarach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych ul. Sarniej i ul. Dziewina w następującym zakresie: 1) branża drogowa – zgodnie z zakresem określonym dokumentacją projektowo – kosztorysową, o której mowa w §1 ust.3 projektu umowy, 2) branża sanitarna - zgodnie z zakresem określonym dokumentacją projektowo – kosztorysową, o której mowa w §1 ust.3 projektu umowy, 3) branża elektryczna – zgodnie z zakresem określonym dokumentacją projektowo – kosztorysową, o której mowa w §1 ust.3 projektu umowy, 4) branża telekomunikacyjna – zgodnie z zakresem określonym dokumentacją projektowo – kosztorysową, o której mowa w §1 ust.3 projektu umowy, 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa inwestycji pn. „Rozbudowa dróg w ulicach Sarnia i Dziewina w Żarach”, opracowana przez TMG Tomasz Grześkowiak z siedzibą 65 – 339 Zielona Góra, ul. Geodetów 43/7, na którą składają się następujące opracowania: a) projekt budowlany w zakresie: - projekt budowlany – br. drogowej, - projekt budowlany – br. sanitarnej, - projekt budowlany – br. elektrycznej - oświetlenie, - projekt budowlany – br. telekomunikacyjnej, b) projekt wykonawczy w zakresie: - projekt wykonawczy – br. drogowej, - projekt wykonawczy – br. sanitarnej, - projekt wykonawczy – br. elektrycznej - oświetlenie, - projekt wykonawczy – br. telekomunikacyjnej, c) przedmiary robót: - br. drogowa, - br. sanitarna, - br. elektryczna - br. telekomunikacyjna 2) Docelowa organizacja ruchu dla inwestycji pn.: „Rozbudowa dróg w ulicach Sarnia i Dziewina w Żarach”, opracowana przez TMG Tomasz Grześkowiak z siedzibą 65 – 339 Zielona Góra, ul. Geodetów 43/7. 3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla inwestycji pn.: Rozbudowa dróg w ulicach Sarnia i Dziewina w Żarach”, opracowana przez TMG Tomasz Grześkowiak z siedzibą 65 – 339 Zielona Góra, ul. Geodetów 43/7, na którą składają się następujące opracowania: a) SST dla branży drogowej, b) SST dla branży sanitarnej, c) SST dla branży elektrycznej – oświetlenie, d) SST dla branży telekomunikacyjnej, 4) Opinia geotechniczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100). 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach i na zasadach określonych w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z formularzem oferty, oprócz oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania, wykonawca składa następujące dokumenty: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. b) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 700, 730, 848 i 1590), o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku Nr 2, Rozdział II SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach