Przetargi.pl
Przebudowa dróg w miejscowościach Szymany i Rudka

Urząd Gminy Szczytno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, Łomżyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6232580, 6232584 , fax. 896 232 592
 • Data zamieszczenia: 2021-12-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Szczytno
  Łomżyńska 3
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6232580, 6232584, fax. 896 232 592
  REGON: 54376900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg w miejscowościach Szymany i Rudka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) CZĘŚĆ I: „Przebudowa drogi gminnej Szymany – Ciemna Dąbrowa” o łącznej długości – 1.873 mb., gm. Szczytno”. 1a) Zakres robót obejmuje przebudowę i rozbudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi gminnej nr 196025N w miejscowości Szymany oraz przejazdu kolejowego kat. D w km 80,952 linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Szczytno, dz. nr 352/1, 355, 461,449 (449/1, 449/2), 378, 383 - odcinki o łącznej długości – 1.873 mb., gm. Szczytno”, w ramach której zakłada się: Niniejsza dokumentacja techniczna ma na celu wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 196025N oraz przejazdu kolejowego linii kat. D w miejscowości Szymany ze szczególnym uwzględnieniem poprawienia bezpieczeństwa w ruchu poprzez poprawę geometrii drogi i przejazdu kolejowego, wykonanie zjazdów oraz wykonania konstrukcji nawierzchni z betony asfaltowego. Projektowane roboty obejmują: • wykonanie niezbędnych prac ziemnych w celu ułożenia podbudowy, • ułożenie rur osłonowych na instalacjach sieciach zgodnie z uzgodnieniami, • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, • wykonanie poboczy drogi, • regulacje studzienek oraz zaworów wodociągowych, • wykonanie zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami. Roboty drogowe przewidują: - roboty przygotowawcze, - zabezpieczenie terenu, - geodezyjne wytyczenie terenu przebudowy i rozbudowy drogi oraz przebudowy przejazdu kolejowego, - wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta oraz kształtowaniem korony drogi, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m, - wykonanie i zagęszczenie pobocza z kruszywa łamanego, - wymiana płyt przejazdowych CBP, - wykonanie zjazdów bitumicznych, - przedłużenie przepustów oraz wykonanie rowów, - wykonanie robót wykończeniowych, - wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, - wykonanie oznakowania pionowego. Parametry geometryczne: - klasa drogi, - D, - prędkość projektowej, - 30 km/h, - kategoria obciążenia ruchem, - KR -1, - liczba jezdni x ilość pasów ruchu - 1 x 2 - korona drogi - 5,50 m., - szerokość jezdni - 3,50 -5,0 m., - przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku - 2 % - spadek łuki poziome: daszkowy - 2 % - spadek pobocza nie utwardzonego - 5 % - szerokość pobocza z kruszywa łamanego fr.0/31,5 mm - 2 x 1,25m. - szerokość zjazdów z kostki betonowej, na posesje zabudowane: wg PZT, - szerokość zjazdów z bitumicznych na drogi: wg PZT. Konstrukcja nawierzchni jezdni: Zgodnie z projektem technologicznym konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 metra. - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. - 4 cm, AC 11 S KR 2: wg.WT-1 i WT 2, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, AC 16 W KR 2 wg WT-1 i WT -2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm, , Is = 1,00; wg. wg PN -S-06102 - wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa nat. CBR> 25% - 50 cm, - podłoże gruntowe Razem - 79 cm. Konstrukcja nawierzchni jezdni w obrębie przejazdu kolejowego: Zgodnie z projektem technologicznym konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 metra. - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. - 4 cm, AC 11 S, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, AC 16 W, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm, , Is = 1,00; wg. wg PN -S-06102 - wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa nat. CBR> 25% - 15cm, - podłoże gruntowe Razem - 44 cm. Odwodnienie Przewidziano odwodnienie nawierzchni jezdni drogi przez spływ wód opadowych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych poza koronę drogi w przyległy teren. Pobocze o grubości 15 cm należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm, zagęszczonego mechanicznie Is=0,98. Konstrukcja zjazdów bitumicznych taka sama jak konstrukcja drogi głównej. Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. Oznakowanie pionowe w/g Projektu. Wyrównać powierzchnie terenu znajdującego się za poboczami (ręczne lub mechanicznie rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykończenia). 2) CZĘŚĆ II: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka” odcinek o długości – 732,90 mb., gm. Szczytno”. 2a) Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka, gm. Szczytno dz. nr 125, 135/13, 124/1, 112, 135/19, 116/9 - odcinki o łącznej długości – 732,90 mb., gm. Szczytno”, w ramach której zakłada się: Niniejsza dokumentacja techniczna ma na celu wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka ze szczególnym uwzględnieniem poprawienia bezpieczeństwa w ruchu poprzez poprawę geometrii drogi, regulację zjazdu z drogi powiatowej wykonanie zjazdów oraz wykonania konstrukcji nawierzchni z betony asfaltowego. Projektowane roboty obejmują: • Frezowanie nawierzchni w obrębie skrzyżowania, • wykonanie niezbędnych prac ziemnych w celu ułożenia podbudowy, • ułożenie rur osłonowych na instalacjach sieciach zgodnie z uzgodnieniami, • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, • wykonanie poboczy drogi, • regulacje studzienek oraz zaworów wodociągowych i gazowych, • wykonanie zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami. Roboty drogowe przewidują: - roboty przygotowawcze, - zabezpieczenie terenu, - geodezyjne wytyczenie terenu przebudowy drogi, - wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta oraz kształtowaniem korony drogi, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m, - wykonanie i zagęszczenie pobocza z kruszywa łamanego, - wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, gr. 8 cm, - wykonanie robót wykończeniowych, - wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, - wykonanie oznakowania pionowego. Parametry geometryczne: - klasa drogi, - D, - prędkość projektowej, - 30 km/h, - kategoria obciążenia ruchem, - KR -1, - liczba jezdni x ilość pasów ruchu - 1 x 2 - korona drogi -5,50 m., - szerokość jezdni - 3,50 m., - przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku - 2 % - spadek łuki poziome: daszkowy - 2 % - spadek pobocza nie utwardzonego - 5 % - szerokość pobocza z kruszywa łamanego fr.0/31,5 mm - 2 x 1,0 m. - szerokość zjazdów z kostki betonowej, na posesje zabudowane: wg PZT, - szerokość zjazdów z bitumicznych na drogi: wg PZT. Konstrukcja nawierzchni jezdni: Zgodnie z projektem technologicznym konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 metra. - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. - 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm, AC 11W D50/70: wg.PN-EN 13108-1, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm, AC 11W D50/70: wg. PN-EN 13108-1, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm, , Is = 1,00; wg. wg PN –EN 13242+A1:2010 -wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm, gr. 10 cm, zagęszczonego mechanicznie wg. PN – EN 13242+A1:2010 cm, - grunt rodzimy – piasek średni (G-1) Razem - 38 cm. Odwodnienie Przewidziano odwodnienie nawierzchni jezdni drogi przez spływ wód opadowych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych poza koronę drogi w poprzyległy teren. Pobocze o grubości 10 cm należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm, zagęszczonego mechanicznie Is=0,98. Zjazdy do posesji zabudowanych: Szerokość wjazdów do zabudowań uzależniona jest od szerokości bram a ich lokalizacja od lokalizacji istniejących i projektowanych wjazdów. Zjazdy indywidualne to zjazdy wg KPED 03.90 (bez rowów) o szerokości od 3,00 do 5,00 metrów. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej: - kostka betonowa o gr. - 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zagęszczana mechanicznie gr. - 3-5 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm, Is=1,0; wg.PN-EN 13242+A1:2010 o gr. - 20 cm, - podbudowa z z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm zagęszczonego mechanicznie Is=1,0; wg.PN-EN 13242+A1:2010 - 10 cm, - podłoże gruntowe – piasek średni G1, Razem - 41-43 cm. Konstrukcja zjazdów na drogi boczne taka sama jak konstrukcja drogi głównej. Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. Oznakowanie pionowe w/g Projektu. Wyrównać powierzchnie terenu znajdującego się za poboczami (ręczne lub mechanicznie rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykończenia). Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania, określony został w dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, które stanowią załączniki SIWZ. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego. W przypadku wystąpienia w którejkolwiek pozycji przedmiotu zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach