Przetargi.pl
Przebudowa dróg i chodników w Gminie Olkusz – etap I

Miasto i Gmina Olkusz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 626 01 00 w. 210, 626 02 10, , fax. 32 626 02 17
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Olkusz
  ul. Rynek 1
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 32 626 01 00 w. 210, 626 02 10, , fax. 32 626 02 17
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.olkusz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg i chodników w Gminie Olkusz – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Budowa dróg transportu rolnego 2. Utwardzenie drogi dojazdowej w Zimnodole 3. Przebudowa drogi gminnej w Niesułowicach 4. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Publicznej Szkoły Podstawowej do pętli autobusowej w Witeradowie etap II Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy dla wszystkich zadań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą należy złożyć: 1. kosztorysy ofertowe oraz wyliczenie ceny dla zadania 1 (plik exel) 2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 3. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach