Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lubicz Część pierwsza: Przebudowa drogi – ul. Mostowa z fragmentem ul. Jesiennej w Grębocinie Część druga: Przebudowa drogi – ul. Spółdzielcza w Grębocinie

Gmina Lubicz ogłasza przetarg

 • Adres: 87162 Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 48566212100 , fax. 48566782122
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubicz
  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 48566212100, fax. 48566782122
  REGON: 87111871500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lubicz Część pierwsza: Przebudowa drogi – ul. Mostowa z fragmentem ul. Jesiennej w Grębocinie Część druga: Przebudowa drogi – ul. Spółdzielcza w Grębocinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES PRZEBUDOWY OBEJMUJE -drogi kl. D -odtworzenie trasy roboty pomiarowe –km 0,705 -prędkość projektowa drogi wynosi: 30 km/h -szerokość jezdni powierzchniowo utrwalonej emulsją kationową K-1/70 – 4,0-4,50 -profil poprzeczny remontowanej jezdni ul. Mostowej daszkowy dwustronny – 2,0% -pobocza umocnione o szerokość 2 x 0,50m i 2 x 0,75m -dostępność do drogi nie ograniczona -oprowadzenie wód z jezdni powierzchniowe na pobocza. Na odcinku drogi od km 0+000 do 0+260 o szerokości 4,0m należy wykonać: a) Mechanicznie frezowanie nawierzchni asfaltowej o grubości 2cm z wbudowaniem frezowiny w utwardzenie poboczy b) Mechaniczne wykonanie koryta poszerzenia jezdni o szerokość w sumie 0,80m o głębokości 30cm c) Mechaniczne ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 5cm d) Mechaniczne ułożenie za pomocą rozściełaczy warstwy dolnej z kruszywa 4-63mm z nadaniem właściwego profilu poprzecznego i podłużnego jezdni e) Mechaniczne zamknięcie za pomocą rozśćiełacza warstwy górnej grysu kamienia twardego o frakcji 4-22mm i grubości 10cm po utwardzeniu f) Mechaniczne ułożenie rozściełaczem masy mineralno-bitumicznej w jednej warstwie z poszerzeniem do szerokości 4,0m i na zjazdach do posesji KONSTRUKCJA POBOCZY Pobocza dwustronne o szerokości w sumie 0,50m od km.0+000 do km 0+227 utwardzone odzyskaną z frezowania ul. Mostowej frezowiną z recyklingu : -powierzchnia 366,0mx0,50 = 183,00m2 -1% spadek poboczy. KONSTRUKCJA JEZDNI Z KRUSZYWA KAMIENIA ŁAMANEGO przekrój B –B Na odcinku jezdni drogi od km 0+360 do 0+582 o szerokości 4,5m należy wykonać: g) Mechaniczne korytowanie o głębokości do 35 cm z odwiezieniem nadmiaru kruszywa na odległość do 1km (część kruszywa z korytowania zostanie wbudowana przy budowie poboczy) h) Mechaniczne ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 5cm i) Mechaniczne ułożenie za pomocą rozściełacza warstwy dolnej z kruszywa kamienia łamanego twardego gr.20cm po utwardzeniu i frakcji 0-63mm z nadaniem właściwego profilu poprzecznego i podłużnego jezdni j) Mechaniczne zamknięcie za pomocą rozściełacza warstwy górnej grysu kamienia twardego o frakcji 4-22mm i grubości 10cm po utwardzeniu k) Powierzchniowe utrwalenie utwardzonej podbudowy trzykrotnym spryskiem emulsją kationową K-1/70 z posypaniem grysami twardymi: pierwsza warstwa o frakcji 8-12, druga warstwa o frakcji 5-8mm, trzecia warstwa o frakcji 2-5mm KONSTRUKCJA POBOCZY Pobocza dwustronne o szerokości 2 x 0,775m od km.0+260 do km 0+582 utwardzone: -powierzchnia 2x0,75m x 215,0=322,500m2 -korytowanie mechaniczne na głębokość do 35cm -mechaniczne ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 5cm -warstwa dolna z kruszywa łamanego – kruszywo odzyskane z korytowania gr.20cm - warstwa górna z kruszywa łamanego – kruszywo odzyskane z korytowania gr. 10cm -2% spadek jednostronny na zakrętach lub dwustronny daszkowy na odcinkach prostych. KONSTRUKCJA JEZDNI Z KRUSZYWA KAMIENIA ŁAMANEGO przekrój C-C Na odcinku jezdni drogi od km 0+582 do 0+705 o szerokości 4,0m należy wykonać: l) Mechaniczne korytowanie o głębokości do 35cm z odwiezieniem nadmiaru kruszywa na odległość do 1km (część kruszywa z korytowania zostanie wbudowana przy budowie poboczy) m) Mechaniczne ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr.5cm n) Mechaniczne ułożenie za pomocą rozściełacza warstwy dolnej z kruszywa kamienia łamanego twardego gr.20cm po utwardzeniu i frakcji 0-63mm z nadaniem właściwego profilu poprzecznego i podłużnego jezdni o) Mechaniczne zamknięcie za pomocą rozściełacza warstwy górnej grysu kamienia twardego o frakcji 4-22mmi grubości 10cm po utwardzeniu p) Powierzchniowe utrwalenie utwardzonej podbudowy trzykrotnym spryskiem emulsją kationową K-1/70 z posypaniem grysami twardymi: pierwsza warstwa o frakcji 8-12mm, druga warstwa o frakcji 5-8mm, trzecia warstwa o frakcji 2-5mm KONSTRUKCJA POBOCZY Pobocza dwustronne o szerokości 2x0,50m od km.0+582 do km 0+705 utwardzone: -powierzchnia 2x0,50m x 215,0=99,00m2 -korytowanie mechaniczne na głębokość 35cm -mechaniczne ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 5cm -warstwa dolna z kruszywa łamanego – kruszywo odzyskane z korytowania gr. 20cm Warstwa górna z kruszywa łamanego – kruszywo odzyskane z korytowania gr. 10cm -2% spadek jednostronny na zakrętach lub dwustronny daszkowy na odcinkach prostych Konstrukcja przebudowy zjazdów w drogi gminne: POWIERZCHNIE ZJAZDÓW -zjazd publiczny 190.00m2 -zjazd indywidualne do posesji łącznie 333,00m2 -RAZEM POWIERZCHNIA 523,00m2 Przy budowie zjazdów należy wykonać: a) Mechaniczne korytowanie o głębokości do 35cm z odwiezieniem nadmiaru kruszywa na odległość do 1km (część kruszywa z korytowania zostanie wbudowana przy budowie poboczy) b) Mechaniczne ułożenie warstwy odsączającej z pisaku gr. 5cm c) Mechaniczne ułożenie za pomocą rozściełacza warstwy górnej z kruszywa kamienia łamanego twardego gr. 15cm po utwardzeniu i frakcji 0-63mm z nadaniem właściwego profilu poprzecznego i podłużnego jezdni d) Mechaniczne zamknięcie za pomocą rozściełacza warstwy górnej grysu kamienia twardego o frakcji 4-22mm i grubość 10cm po utwardzeniu e) Powierzchniowe utrwalenie utwardzonej podbudowy trzykrotnym spryskiem emulsją kationową K-1/70 z posypaniem grysami twardymi: pierwsza warstwa o frakcji 8-12mm, druga warstwa o frakcji 5-8mm, trzecia warstwa o frakcji 2-5mm. Niweleta dróg nawiązuje do rzędnych wysokościowych istniejącego terenu. Istniejące znaki drogowe A, B, zostaną wymienione. Urządzenia obce: W czasie prowadzenia robót ziemnych w miejscach wystąpienia uzbrojenia infrastruktury podziemnej wykazanego na planie sytuacyjno – wysokościowym wykonać przekopy poprzeczne celem ich zlokalizowania. Wskazane jest prowadzenie prac ziemnych w tych miejscach sposobem ręcznym. W pasie drogowym w którym będą prowadzone prace remontowe nie występują elementy uzbrojenia podziemnego jak skrzynki uliczne, studzienki telekomunikacyjne. Występują właz na studni kanalizacji sanitarnej szt.15 skrzynki zasuw wodociągowych szt.3 i skrzynka kanalizacji telefonicznej sz.1 których posadowienie należy dostosować do rzędnej remontowanej jezdni. Zezwolenie na prowadzenie robót remontowych należy uzyskać od administratora pasa drogowego ZDGMiK w Lubiczu. Istniejące znaki drogowe wymienić na nowe i pozostawić w obecnych miejscach. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robót na ta terenie budowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść musi odpowiadać wymogom Prawa Budowlanego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczania terenu przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę przetargową. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi. b) Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami c) Możliwością powstania pożaru. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny wymagany sprzęt przeciwpożarowy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań. Wykonawca zapewni wyznaczenie trasy drogi w terenie jak również jej inwentaryzacje powykonawczą przez uprawnioną jednostkę wykonastwa geodezyjnego. Roboty ziemne w obrębie uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli mediów z 14 dniowym wyprzedzeniem. Wykonanie przebudowy istniejące nawierzchni jezdni drogi gminnej Nr 100727C ul. Mostowa w Grębocinie obejmuje: a. Jezdnię asfaltową od km 0+00 do km 0+260 o szerokości 4,0 m b. Jezdnię z tłucznia kamienia łamanego od km 0 + 260 do km 0+582 o szerokości 4,5 m c. Jezdnię z tłucznia kamienia łamanego od km 0 + 582 do km 0+705 o szerokości 4,0 m Jezdnia istniejąca asfaltowa o km.0+000 do km 0+260 - długość nawierzchni jezdni do remontu wynosi 260,00m - szerokość istniejącej nawierzchni asfaltowej wynosi 3,20m - grubość frezowania warstwa 2cm - powierzchnia frezowania o szerokości 3,20m 713,60m2 - powierzchnia frezowania o szerokości 5,0m w ul. Szkolnej 185,0 m2 - RAZEM POW. FREZOWANIA 898,60m2 - poszerzenie jezdni jedno lub dwustronnie o szerokości 0,80m - ‘wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod warstwę ścieralną 257,7 m2 - ułożenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, warstwy ścieralnej grysowej w jednej warstwie o grubości 5cm 1156,30m2 - ułożenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej warstwy wiążącej - zjazdy do posesji o grubości 33cm 257,70m2 - utwardzenie poboczy o szer. 0,5m na długość 366,0m - powierzchnia poboczy z frezowiny asf. gr.3cm 183,00m2 Jezdnia z tłucznia kamienia łamanego powierzchniowo utrwalona 3-krotnie emulsją kationową K-70 - jezdnia o szerokości 4,5m – długość jezdni do remontu wynosi 322,0m - powierzchnia jezdni 1449,00m2 - jezdnia o szerokości 4,0m – długość jezdni do remontu wynosi 123,0m - powierzchnia jezdni 492,0 m2 - razem powierzchnia jezdni do remontu 1941,0 m2 - zjazd na drogę ul. Jesienna i zjazdy indywidualne – powierzchnia 523,00m2 - powierzchnia utwardzenia poboczy oszer.0,75mx2 322,50m2 - powierzchnia utwardzenia poboczy o szer.0,50mx2 99,00m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości Część 1- 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) Część 2- 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert dla każdej z części, o której udzielenie zamówienia się ubiega. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BS Grębocin nr rachunku 07 94910003 0010 0000 0114 0008 , z dopiskiem na przelewie: a) w przypadku części I „Wadium w postępowaniu PR.271.1.2017 na Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lubicz, Część pierwsza: Przebudowa drogi – ul. Mostowa z fragmentem ul. Jesiennej w Grębocinie” b) w przypadku części II „Wadium w postępowaniu PR.271.1.2017 na Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lubicz, Część druga: Przebudowa drogi – ul. Spółdzielcza w Grębocinie” c) w przypadku składania na obie części „Wadium w postępowaniu PR.271.1.2017 na Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lubicz, część I i II. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach