Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w 2019 roku – II etap

Gmina Topólka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-875 Topólka, Topólka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 286-90-11 , fax. 542 869 035
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Topólka
  Topólka 22
  87-875 Topólka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 286-90-11, fax. 542 869 035
  REGON: 91086668900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.topolka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w 2019 roku – II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: 1. Przebudowę drogi gminnej w m. Dębianki i Czamaninek na odcinku od km 0+000 do km 0+170 położonej w miejscowości Dębianki i Czamaninek - długości 170,00 mb polegającej na: robotach przygotowawczych odwodnieniu korpusu drogowego wykonaniu podbudowy wykonaniu nawierzchni w tym warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W oraz wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S wykonaniu zjazdów do posesji wykonaniu chodników oznakowaniu dróg i urządzenia UBR Realizowana będzie z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków budżetu gminy. 2. Przebudowę drogi gminnej w m. Iłowo na odcinku od km 0+000 do km 0+730 położonej w miejscowości Galonki Kolonia - długości 730,00 mb polegającej na: robotach przygotowawczych oczyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych wykonaniu nawierzchni w tym warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S robotach wykończeniowych Realizowana będzie z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków budżetu gminy. 2.2 Wykonawca będzie używał rozściełacza do asfaltu ze stołem o maksymalnej szerokości rozściełacza co najmniej 5,0 m. 2.3. Do wykonania górnej podbudowy Wykonawca będzie używać rozściełacza. 2.4 Zamawiający wymaga aby górna warstwa podbudowy została wykonana z mieszanki amfibolitycznej. 2.5.Zamawiający nie dopuszcza wykonania górnej podbudowy z kruszywa wapiennego. 2.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót-stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ. Podstawą do określenia ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 2.7. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót. 2.8 Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. 2.9. Koszty zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty. 2.10. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem "lub równoważny" pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Zgodnie z art 30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)- załącznik nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach