Przetargi.pl
Przebudowa, dostosowanie oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku konferencyjno – wystawowego w Zgniłobłotach na potrzeby Klubu Dziecięcego wraz z budową placu zabaw, w celu utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Bobrowo

Gmina Bobrowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-327 Bobrowo,
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 495-18-24 , fax. 056 495-18-10
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bobrowo 27
  87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 495-18-24, fax. 056 495-18-10
  REGON: 87111838800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobrowo.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, dostosowanie oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku konferencyjno – wystawowego w Zgniłobłotach na potrzeby Klubu Dziecięcego wraz z budową placu zabaw, w celu utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Bobrowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach inwestycji przewiduje się Przebudowa, dostosowanie oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku konferencyjno – wystawowego w Zgniłobłotach na potrzeby Klubu Dziecięcego wraz z budową placu zabaw, w celu utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Bobrowo Część I - Przebudowa, dostosowanie oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku konferencyjno – wystawowego w Zgniłobłotach na potrzeby Klubu Dziecięcego. 1) Roboty ogólnobudowlane (roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane, montaż stolarki, roboty wykończeniowe, wyposażenie, montaż budynku gospodarczego) 2) Wykonanie instalacji sanitarnej (instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacyjnej) 3) Wykonanie instalacji elektrycznej (roboty demontażowe, instalacje wewnętrzne, zasilanie garażu, pomiary i badania kontrolne) 4) zakup i montaż budynku gospodarczego 5) Szczegółowy zakres robót zwiera złącznik nr 2-I; 3 i 4 do SIWZ Cześć II - Budowa placu zabaw. Uwaga: Urządzenia zabawowe muszą być dostosowane dla dzieci od 1 roku życia. Zakres robót obejmuje montaż następujących urządzeń: Zestaw zabawowy - Zjeżdżalnia z daszkiem, sklepikiem i schodami Zestaw zabawowy - Mini domek z elementami manipulacyjnymi i edukacyjnymi Zestaw zabawowy - Wolnostojąca ścianka wydająca dźwięki do zabaw integracyjnych Zestaw zabawowy - Przejście tunelowe ze ścianką funkcyjną Montaż sprężynowców (2 szt.) - Sprężynowiec podwójny - Sprężynowiec pojedynczy Ławka ze stolikiem Tablica regulaminowa Ogrodzenie metalowe Nawierzchnia placu zabaw - płyty wielobarwne absorbujące upadek o wymiarach około 500x500x45 mm, grubość min. 45 mm Płyty wykonane z granulatu gumowego pochodzącego z recyklingu z górną warstwą granulatu gumowego EPDM Szczegółowy zakres robót zwiera złącznik nr 2-II; 3 i 4 do SIWZ Informacje dodatkowe 1) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. w dokumentacji projektowej wykonawczej wskazano konkretnych producentów, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – celem rzetelnego opracowania projektu, umożliwiając jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.), wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 2) Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania materiałów równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla części I i II) oraz warunki jego realizacji zawiera: • dokumentacja projektowa obejmująca projekty budowlano-wykonawcze, • szczegółowe specyfikacje techniczne, • wzór umowy, • przedmiary robót, kosztorysy ofertowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1) w przypadku złożenia oferty dla części I - 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). 2) w przypadku złożenia oferty dla części II - 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). 2. Wadium wniesione w pieniądzu musi być na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium – część I – Przebudowa, dostosowanie oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku konferencyjno – wystawowego w Zgniłobłotach na potrzeby Klubu Dziecięcego. lub Wadium – część II - Budowa placu zabaw.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, zgodne z treścią Załącznika Nr 4 do SIWZ; 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią Załącznika Nr 7 do SIWZ; W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co którykolwiek z wykonawców w postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodne z treścią Załącznika Nr 3 do SIWZ; 4. Dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz lub kopia przelewu); 5. Kosztorysy ofertowe zgodnie z przedmiarami o kosztorysami ślepymi: 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach