Przetargi.pl
Przebudowa części pomieszczeń jednego skrzydła budynku Zespołu Szklono – Przedszkolnego w Ulanowie na potrzeby przedszkola z oddziałem zerowym

Gmina i Miasto Ulanów ogłasza przetarg

 • Adres: 37-410 Ulanów, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8763041 w. 32, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Ulanów
  ul. Rynek 5
  37-410 Ulanów, woj. podkarpackie
  tel. 15 8763041 w. 32, , fax. -
  REGON: 83040948800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części pomieszczeń jednego skrzydła budynku Zespołu Szklono – Przedszkolnego w Ulanowie na potrzeby przedszkola z oddziałem zerowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowę pomieszczenia administracyjnego na parterze na rozdzielni posiłków i zmywalni. Przebudowę jednego sanitariatu na parterze na korytarz. Przebudowę pomieszczenia administracyjnego na piętrze na pokój socjalny dla personelu Przedszkola. Wydzielenie dwóch łazienek w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci młodszych. Oddzielenie poprzez wykonanie ścianki z drzwiami pomieszczeń przeznaczonych na Przedszkole od podpiwniczenia i pozostałej części szkoły. Wymiana urządzeń sanitarnych w ubikacjach na piętrze przeznaczonych dla 5-cio i 6-ścio letnich dzieci. Urządzenie w obrębie hallu na parterze szatni dla dzieci (szafki na odzież metalowe lub wykonane z materiałów trudno – zapalnych). Zabudowa ewakuacyjnej klatki schodowej prowadzącej z pietra na parter ściankami systemowymi z płyt GKF w klasie odporności ogniowej wymaganej dla stropu tego budynku (dla klasy „C” odporności pożarowej - REI 60) - wg certyfikowanego systemu producenta płyt (rozwiązanie katalogowe) z drzwiami EI 30 z samozamykaczami oraz zaprojektowanie i wykonanie samoczynnej instalacji oddymiającej na bazie automatycznie sterowanych siłownikami okien napowietrzających (na parterze) i oddymiających umieszczonych w najwyższym punkcie (pod stropem) na piętrze klatki schodowej. Wymiana istniejącego wyłazu dachowego prowadzącego na przestrzeń poddasza na wyłaz zamykany klapą Spełniającą wymóg klasy odporności ogniowej EI 30. Przebudowa schodów zewnętrznych polegająca na zachowaniu dopuszczalnej ilosci maks. schodów w jednym biegu do maks. 10 szt. oraz platformy pionowej do transportu osób na wózkach (wg odrębnego opracowania). Wykonanie robót malarskich
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach