Przetargi.pl
Przebudowa części hali H-80 zaplecza dla instalacji badawczych ekstrakcji surowców roślinnych w ramach zadania inwestycyjnego „Infrastruktura badawcza do uszlachetniania ekstraktów”

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 473 14 00 , fax. 81 473 14 10
 • Data zamieszczenia: 2022-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
  24-110 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 473 14 00, fax. 81 473 14 10
  REGON: 000041619
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.lukasiewicz.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części hali H-80 zaplecza dla instalacji badawczych ekstrakcji surowców roślinnych w ramach zadania inwestycyjnego „Infrastruktura badawcza do uszlachetniania ekstraktów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa części hali H-80 zaplecza dla instalacji badawczych ekstrakcji surowcówroślinnych w ramach zadania inwestycyjnego „Infrastruktura badawcza do uszlachetniania ekstraktów”Zakres zamówienia obejmuje:1. Wykonanie robót budowlanych następujących branż:1.1. Roboty branży budowlanej1.2. Roboty branży instalacyjnej w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji,wentylacji1.3. Roboty branży instalacyjnej w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz rozdzielnicelektrycznychSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostałyokreślone w:1) Dokumentacji Technicznej – załącznik nr 12) Wzorze umowy – załącznik nr 6Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, wszędzie tam gdzie w dokumentacji technicznej, Zamawiający opisuje przedmiotzamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych czy systemów referencji technicznych,o których mowa w art 101 ust. 1 pkt 2) / art 101 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcęrozwiązań równoważnych opisywanym normom, ocenom technicznym, specyfikacjom technicznym, systemom referencjitechnicznych, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne.”Wymagany okres gwarancji:1. Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi - 24 miesiące, od daty podpisania protokołu odbiorukońcowego robót będących przedmiotem zamówienia.2. Minimalny wymagany okres gwarancji na dostarczone urządzenia klimatyzacyjne wynosi – 24 miesiące od podpisaniaprotokołu odbioru końcowego robót będących przedmiotem zamówienia.Prace budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób niezakłócającyfunkcjonowania obiektu. Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym w związku z powyższym Wykonawca winienzapewnić dojścia do pomieszczeń. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy w taki sposób, aby nie ograniczać ruchu osób oraz, aby teren budowy nie stanowił zagrożenia dla pracowników. Wykonawca zobowiązany jest dozachowania codziennej czystości i porządku w trakcie i po zakończeniu prac. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby przedzłożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizowanej inwestycji, tj., Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Nowych Syntez Chemicznych, 24 – 110 Puławy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, w celu zdobycia informacji,które mogą być konieczne do przygotowania oferty, niezależnie od informacji zawartych w SWZ. Zamawiający dopuszczamożliwość złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej, lecz tego nie wymaga i nie odrzuci na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18ustawy oferty złożonej bez odbycia wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagajątelefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.Kontakt do Przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za przeprowadzenie wizji lokalnej Pan Mirosław Bąk tel. (81)473 15 07, mobile 603 766 067, email: miroslaw.bak@ins.lukasiewicz.gov.pl; Pan Łukasz Moskalik tel. (81) 473 15 10,mobile 605 430 857, e-mail: lukasz.moskalik@ins.lukasiewicz.gov.pl Przed rozpoczęciem wizji przedstawicieleWykonawców obowiązani będą potwierdzić swoją tożsamość (przedstawić dokument ze zdjęciem potwierdzającytożsamość).Informujemy, że Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych nie jest miejscem publiczniedostępnym i dotarcie w wyznaczone miejsce wiąże się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, dotarcie dowyznaczonego budynku - po otrzymaniu odpowiedniej przepustki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 21.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zgodnie z art. 97 ust. 7 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PNB Paribas Bank Polska SA, nr konta 72 1750 1107 0000 0000 2187 0668, tytułem „Wadium: postępowanie nr INS/TW – 18/2022”. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia). Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego ww. podpisami.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w zakresie sytuacji finansowej, umożliwiającej realizację zamówienia naodpowiednim poziomie warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotemzamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.300.000,00 PLN (jeden milion trzysta tysięcy złotych)W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie doświadczenia oraz w zakresie niezbędnych kwalifikacji osóbskierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomiejakości warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) wykonał w okresie ostatnich (5) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy tow tym okresie: co najmniej 2 (dwa) zamówienia w zakresie :• robót dla branży budowlano - architektonicznej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN netto (pięćset tysięcy złotych)każda [dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 500.000,00 PLN netto wg średniegokursu NBP na dzień zawarcia umowy];• robót dla branży instalacyjnej w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacji i klimatyzacji owartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN netto (dwieście tysięcy złotych) każda [dla robót rozliczanych w innych walutachniż PLN równowartość co najmniej 200.000,00 PLN netto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy];• robót dla branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o wartości niemniejszej niż 200.000,00 PLN netto (pięćset tysięcy złotych) każda [dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLNrównowartość co najmniej 200.000,00 PLN netto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy];b) dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie iwykształcenie do należytego wykonania zamówienia, niezależnie od rodzaju podstawy do dysponowania nimi, w zakresie:- 1 osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania budową posiadająca uprawnieniabudowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej- 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności branży instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.- 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności branży instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach