Przetargi.pl
Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m

Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-410 Kowalewo Pomorskie, Konopnickiej
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 841 024, , fax. 566 841 071
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kowalewo Pomorskie
  Konopnickiej 13
  87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 841 024, , fax. 566 841 071
  REGON: 87111859500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowalewopomorskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi oraz na podstawie własnych oględzin i pomiarów dokonanych w terenie. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej dł. 3.069,32 m zlokalizowanej na dz. nr 23, 42, 62 - obręb ewid. Mlewiec oraz dz. nr 69, 118/3 - obręb ewid. Nowy Dwór. Działki nr 42, 62 - obręb ewid. Mlewiec oraz dz. nr 69, 118/3 - obręb ewid. Nowy Dwór stanowią pas drogowy dróg gminnych, natomiast działka nr 23 - obręb ewid. Mlewiec stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 649. Zakres prac związanych z przebudową drogi obejmuje m.in.: 1) obustronne humusowanie / ścinka poboczy, 2) wycinkę krzewów i drzew z usunięciem wszystkich karpin, 3) rozbiórkę istniejącej nawierzchni w miejscach nowej konstrukcji drogi, 4) profilowanie istniejącej nawierzchni pod projektowaną konstrukcję drogi, 5) wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne na odcinkach drogi o nowej konstrukcji, poszerzeniach oraz na zjazdach, 6) wykonanie/przebudowa przepustów pod drogą gminną oraz w obrębie włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej, 7) na części drogi gminnej dodatkowo zaprojektowano wymianę gruntu oraz wzmocnienie konstrukcji geosyntetykami, 8) wykonanie w-wy mrozoochronnej/odsączającej na poszerzeniach, zjazdach i drodze (w miejscach nowej konstrukcji), 9) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 20 cm, 10) wykonanie rowów chłonno – odparowujących, 11) wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm, 12) wykonanie poboczy z kruszywa wapiennego gr. 5cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20cm i warstwie mrozoochronnej/odsączającej z piasku, 13) wykonanie opasek gruntowych, 14) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i uzyskanie zatwierdzenia, 15) przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 110106C z drogą wojewódzką nr 649 Pluskowęsy – Sierakowo w m. Mlewiec (zgodnie z odrębnym projektem budowlanym), 16) wprowadzenie oznakowania pionowego i urządzeń BRD na podstawie projektu stałej organizacji ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 gr). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. 3. Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 299). Odpowiedni dokument należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 3, 2. Dowód wniesienia wadium (oryginał). 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Oświadczenia : - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4, - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5, - oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy). 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zał. nr 10 do SIWZ. Oświadczenie składane w przypadku zamiaru korzystania z podwykonawców. 8. Pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych; 9. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno: - jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, - każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu łączącą Wykonawców umowę (umowę cywilnoprawną) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: - sposób ich współdziałania, - zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich, - numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu, - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, - umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach