Przetargi.pl
Przebudowa chodników na terenie miasta Grójec. Część I – Przebudowa chodnika ul.Piłsudskiego (prawa strona od torów do granic miasta) Część II - Budowa odcinków chodników przy ul.Okrężnej i ul.Sybiraków i ul.Relaksowej

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza przetarg

 • Adres: 05600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 643 091 , fax. 486 642 103
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
  ul. Józefa Piłsudskiego 47
  05600 Grójec, woj. mazowieckie
  tel. 486 643 091, fax. 486 642 103
  REGON: 67022331000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodników na terenie miasta Grójec. Część I – Przebudowa chodnika ul.Piłsudskiego (prawa strona od torów do granic miasta) Część II - Budowa odcinków chodników przy ul.Okrężnej i ul.Sybiraków i ul.Relaksowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – Przebudowa chodnika ul.Piłsudskiego (prawa strona od torów do granic miasta) Zadanie obejmuje wykonanie chodnika na odcinku 330m o zmiennej szerokość 1,5– 2,0m w podanej technologii: Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki na ławie betonowej z oporem – 177,0m, obrzeża betonowe – 292,0m, oporniki betonowe na ławie betonowej z oporem – 47m, warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm – 753,28m2, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – 522,97m2, nawierzchnia z kostki brukowej grub. 8cm – 740,48m2 i inne roboty towarzyszące. Część II - Budowa odcinków chodników przy ul.Okrężnej i ul.Sybiraków i ul.Relaksowej Zadanie obejmuje wykonanie chodnika na odcinkach o łącznej długości 529m o zmiennej szerokości 1,60 – 2,10m w podanej technologii: Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki na ławie betonowej z oporem – 121,0m, obrzeża betonowe – 142,0m, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – 1029,80m2, nawierzchnia z kostki brukowej grub. 8cm – 1010,60m2 i inne roboty towarzyszące. Szczegółowy zakres robót zawierają: przedmiary robót – załącznik nr 7 do siwz, kosztorysy ofertowe – załącznik nr 8 do siwz, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9 do siwz,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233260-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część I Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 4 000,00 zł w formie przewidzianej ustawą PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 Część II Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 5 000,00 zł w formie przewidzianej ustawą PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 47 1240 5703 1111 0000 4899 2268

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach