Przetargi.pl
„Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki – etap I (część parzysta)”

Urząd Miejski w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43200 Pszczyna, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 493 900, , fax. 324 493 955
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pszczynie
  ul. Rynek 2
  43200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 324 493 900, , fax. 324 493 955
  REGON: 52364300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki – etap I (część parzysta)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.:”Przebudowa chodnika przy ulicy Kościuszki – etap I (część parzysta)” . Zadanie obejmuje w szczególności: • przebudowę chodnika przy ul. Kościuszki – etap 1 (część południowa) część 1 od km 0+00 do 0+130. • przebudowę chodnika przy ul. Kościuszki – etap 1 (część południowa) część 2 od km 0+130 do 0+276 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (jeżeli dotyczy). 2.Potwierdzenie wniesienia wadium 3.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach