Przetargi.pl
Przebudowa chodnika przy ul. Juliusza Kusocińskiego w Inowrocławiu – etap II

Miasto Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. F. D. Roosevelta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 555 250 , fax. 523 555 233
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Inowrocław
  ul. F. D. Roosevelta 36
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 555 250, fax. 523 555 233
  REGON: 59636900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika przy ul. Juliusza Kusocińskiego w Inowrocławiu – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Juliusza Kusocińskiego w Inowrocławiu o długości 238,34 m i szerokości 2,5 m, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi : 1) wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych w tym: a) rozbiórka istniejącego chodnika o nawierzchni betonowej; b) rozbiórka chodnika z kostki betonowej; c) rozbiórka nawierzchni bitumicznej ( zjazdy); d) rozbiórka płytek chodnikowych, krawężników i obrzeży. 2) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej g= 6 cm o konstrukcji: warstwa odsączająca z piasku drobnego 10 cm, podbudowa z betonu cementowego 12 cm, podsypka cementowo-piaskowa 4 cm; 3) wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej szarej g= 8 cm o konstrukcji: warstwa odsączająca z piasku drobnego 10 cm, podbudowa z betonu cementowego 20 cm, podsypka cementowo-piaskowa 4 cm; 4) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 2 szt.; 5) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 1 szt.; 6) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie; 7) wykonanie wykopów z wywozem i utylizacja; 8) oznakowanie rejonu wykonywania prac; 9) humusowanie i obsianie trawą; 10) utylizacja gruzu; 11) sadzenie drzew i krzewów; 12) inwentaryzacja geodezyjna; 13) ułożenie obrzeży betonowych. 3. Do wykonawcy należy: 1) pełna obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej; mapy należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej (format dwg lub dxf lub równoważny); 2) zgłoszenie gestorom uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót; 3) uzgodnienie z zarządcami przyległych terenów sposób dojazdu na czas prowadzenia robót; 4) poniesienie kosztów związanych z czasowym zajęciem terenów obcych oraz czynnościami nadzorczymi i odbiorowymi prowadzonymi przez gestorów uzbrojenia (jeżeli dotyczy); 5) przy wykonywaniu robót ziemnych, prowadzonych w bezpośredniej bliskości czy też na liniach kablowych oświetlenia drogowego, przedstawienie Zamawiającemu wyników pomiarów oporności izolacji kabli oświetleniowych; Zamawiający w celach kontrolnych zastrzega możliwość dokonania ponownego pomiaru we własnym zakresie; 6) prowadzenie robót ziemnych w rejonie rozmieszczenia urządzeń obcych w porozumieniu z gestorami, w razie potrzeby prowadzenie odpłatnego nadzoru przez odpowiednie służby, pokrycia jego kosztów i przedstawienia protokołu stwierdzającego brak zastrzeżeń do wykonanych prac w pobliżu danego urządzenia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach