Przetargi.pl
Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” oraz remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie Małopolskim

Gmina Sokołów Małopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 7729019 , fax. (017) 7729019
 • Data zamieszczenia: 2022-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokołów Małopolski
  ul. Rynek 1
  36-050 Sokołów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. (017) 7729019, fax. (017) 7729019
  REGON: 69058213400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolow-mlp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” oraz remont boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” w Sokołowie Małopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1: Budynek zaplecza sportowego TG „SOKÓŁ” podlegający przebudowie znajduje się na działce nr ewid.: 1072/1 w Sokołowie Małopolskim. Wymiary przedmiotowego budynku, długość: 22,55m szerokość: 7,02m, wysokość: 4,00m. zakres prac do wykonania: - wyburzenie warstw posadzkowych, - wykonanie fundamentów pod ścianki działowe i trzony wentylacyjne, - wykonanie iniekcji ścian (jeśli będzie konieczne) - wykonanie przebić przez strop i wycięcie blachy w dachu dla trzonów wentylacyjnych, - wykonanie ścianek działowych, - wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych, - wykonanie nowych trzonów wentylacyjnych, - zmiana lokalizacji drzwi wewnętrznych, - docieplenie posadzki, - przebudowa stropu, - całość obiektu docieplona styropianem 15 cm wraz z tynkiem zewnętrznym, - docieplenie ścian fundamentowych, - wykonanie parapetów zewnętrznych, - wykonanie orynnowania oraz rur spustowych, - wykonanie odbojów. zakres prac wykończeniowych: - wymiana stolarki okiennej, - stolarka wewnętrzna drewniana, - tynki wapienno-cementowe gładzone malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi, - wykonanie posadzki wraz z cokołami (w pomieszczeniach gospodarczych oraz kotłowni i wc glazura na ścianach do wys. 2,0m, w pomieszczeniach z natryskami glazura na ścianach pod strop) - wykonanie parapetów wewnętrznych. wykonanie instalacji: - przeciwpożarowej, - wody ciepłej i zimnej, - kanalizacyjnej, - elektrycznej, - gazowej, - odgromowej, - centralnego ogrzewania, Zadanie 2 : Remont boisk „Moje boisko- ORLIK 2012” Typ obiektu stanowiący przedmiot przedsięwzięcia: Kompleks dwóch boisk: boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową oraz boisko ze sztuczną murawą do gry w piłkę nożną. Boiska są położone na działkach nr ew. 826/11, 826/2, 826/16, 829/12, 830/12 w Sokołowie Małopolskim, które są własnością Gminy Sokołów Młp. Podstawowe wymiary (długość, szerokość, wysokość, powierzchnia użytkowa, kubatura): Boisko ze sztucznej murawy: długość płyty 62 m, szerokość płyty 30 m, powierzchnia boiska 1860 mkw,. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanowej o wymiarach pola gier 30 m x 50 m, powierzchnia 1500 mkw. Charakterystyczne cechy/ wymiary obiektu: Na boisku wielofunkcyjnym, poliuretanowym, znajdują się pola do gier: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki oraz pole do gry do tenisa ziemnego. Wykończenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: poliuretan na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny), na podbudowie z betonu. Boisko ograniczone krawężnikami oporowymi. Boisko ze sztucznej murawy sezonowej, z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, trawa syntetyczna, podsiewana granulatem gumowym, dwie bramki. Boiska są ogrodzone siatką o wysokości od 3 do 6 m. Przy boiskach znajdują się ciągi piesze oraz budynek zaplecza sanitarnego. Podstawowy zakres robót rzeczowych: Planowany zakres robót rzeczowych na boisku wielofunkcyjnym: oczyszczenie nawierzchni boiska, naprawa pęknięć nawierzchni, wymiana fragmentów nawierzchni, naprawa i uzupełnienie ubytków nawierzchni, remont urządzeń odwadniających, uzupełnienie granulatu gumowego, nałożenie warstwy użytkowej metodą natrysku, malowanie (odtworzenie) linii boiska. Boisko ze sztucznej murawy: demontaż nawierzchni z trawy syntetycznej, wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy pod projektowaną nową nawierzchnię z trawy syntetycznej, montaż nowej trawy syntetycznej całorocznej, wykonanie zasypki, malowanie linii na boisku, remont urządzeń odwadniających. Przeznaczenie obiektu Boiska służą jako kompleks sportowy „Moje boisko- ORLIK 2012”. Obiekt służy klubom sportowym, głównie KS TG „SOKÓŁ” w Sokołowie Młp. Obiekt nie jest obiektem przyszkolnym i nie służy do prowadzenia zajęć szkolnych i wraz z budynkiem zaplecza stanowi samodzielny kompleks. Obiekt ogólnodostępny, korzysta z niego głównie KS TG „SOKÓŁ” w Sokołowie Małopolskim i zarejestrowane w nim grupy młodzieżowe oraz inne grupy osób. Nie istnieje konieczność planowania rozwiązań techniczno- funkcjonalnych dotyczących dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. Teren obiektu jest płaski, wejścia szerokie, umożliwiające wjazd osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Powierzchnia bezpieczna, nie powodująca urazów. Dostęp do zaplecza sanitarnego w istniejącym budynku, parterowym, z wejściem od zewnątrz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach