Przetargi.pl
„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zakręt 8 blok 2 we Włocławku – wydzielenie indywidualnych łazienek w lokalach mieszkalnych.”

Administracja Zasobów Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Ostrowska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 414 48 50 , fax. 54 414 48 84
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych
  ul. Ostrowska 30
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 414 48 50, fax. 54 414 48 84
  REGON: 34088848500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.azk.wloclawek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zakręt 8 blok 2 we Włocławku – wydzielenie indywidualnych łazienek w lokalach mieszkalnych.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest realizacja na zlecenie Zamawiającego zadania polegającego na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zakręt 8 blok 2 we Włocławku, poprzez wydzielenie indywidualnych łazienek w lokalach mieszkalnych.”, zgodnie z projektem, kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zawarte są w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Wszystkie parametry podane w załączniku nr 9 do SIWZ należy traktować jako minimalne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BANK POLSKI S.A. ODDZIAŁ CENTRUM WE WŁOCŁAWKU, nr: 11 1020 5170 0000 1902 0110 5147, z dopiskiem na przelewie: Wadium: Nr postępowania ZP.271.3.2019: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zakręt 8 blok 2 we Włocławku – wydzielenie indywidualnych łazienek w lokalach mieszkalnych.” 4. Wadium w formie poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2-5 powinno jako beneficjenta wskazywać Gminę Miasto Włocławek reprezentowaną przez Jana Basierskiego – Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku z siedzibą ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „WADIUM”, a jego kopia spięta razem z ofertą. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-5, w treści dokumentu muszą być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, a jeżeli wymieniony jest jeden z tych Wykonawców, to powinno być zaznaczone, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wyroku z dnia 7 lipca 2017 r., KIO 1222/17; KIO 1224/17), z zastrzeżeniem, że gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej (argumentacja na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt: IV CSK 86/17). 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy, 2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 3. dowód wniesienia wadium, 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy), 5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy, dostarczy Zamawiającemu szczegółowe kosztorys/y ofertowe zawierające pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, ujętego w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i SIWZ. Wartość tego/ych kosztorysu/ów ofertowego/ych winna być zgodna z ceną oferty Wykonawcy – pod rygorem uznania, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Brak dostarczenia Zamawiającemu na 3 dni przed podpisaniem umowy, lub na wcześniejsze wezwanie Zamawiającego, kosztorysu/ów ofertowego/ych, uważany będzie za uchylanie się od zawarcia umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach