Przetargi.pl
Przebudowa budynku mieszkalnego w osadzie Nadleśnictwa Spała ul.A.Gabrysiewicza 1 w Spale

Nadleśnictwo Spała ogłasza przetarg

 • Adres: 97-214 Spała, ul. A. Gabrysiewicza 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7257050 , fax. 044 7257052
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Spała
  ul. A. Gabrysiewicza 2 2
  97-214 Spała, woj. łódzkie
  tel. 044 7257050, fax. 044 7257052
  REGON: 59001918100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.lasy.gov.pl/web/spala
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Lasy Państwowe - Skarb Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku mieszkalnego w osadzie Nadleśnictwa Spała ul.A.Gabrysiewicza 1 w Spale
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace budowlane w budynku mieszkalnym w osadzie Nadleśnictwa Spała ul. A. Gabrysiewicza 1 w Spale. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają załączone dokumenty: Projekt Techniczny, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót, a także Decyzja Nr 708/10 z 16.12.2010 r. Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Zakres robót: Montaż drzwi i okien, wykonanie pokryć dachowych, tynkowanie, roboty malarskie, bezspoinowe systemy docieplania ścian bud. z zewnątrz, okładziny ceramiczne pom. mokrych, hydroizolacje pomieszczeń mokrych, roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych, instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych, instalacje kanalizacyjne z rur tworzyw sztucznych, instalacje centralnego ogrzewania wodnego, usuwanie azbestu, wykonanie ogrodzenia i podjazdu. Wskazane jest, aby Wykonawca na swoją odpowiedzialność i koszt, dokonał wizji lokalnej na miejscu, którego dotyczy wykonanie zadania określonego w niniejszej SIWZ. Wymagany okres udzielonej pisemnej gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać na formularzu oferty zakres prac który zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty będzie uznawany jako stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zamawiający działając na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie na wykonanie w/w zamówienia publicznego w zakresie zmiany terminów wykonania zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy ani Zamawiającego wskazanym w Dziale XIV SIWZ przedmiotowej SIWZ. Szacowana wartość zamówienia według kosztorysu inwestorskiego wynosi 314618,00zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 2000,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nadleśnictwo Spała Nr rachunku - 1820 3000 4511 1000 0000 497100 BGŻ S.A. Piotrków Trybunalski Przebudowa budynku mieszkalnego w osadzie Nadleśnictwa Spała w Spale ul. A. Gabrysiewicza 1. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 4.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie zamawiającego, natomiast jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium w każdej dopuszczalnej formie musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do 27 lipca 2011r. do godz. 9:00. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie: a)wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp; b)wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: a)odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12.Zamawiający zatrzyma wadium także w okolicznościach ujętych w art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodz.lasy.gov.pl/web/spala
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach