Przetargi.pl
Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w 2023 roku w ramach programu "Za życiem" w siedmiu częściach

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Łupki, Łupki 15
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874234857 , fax. brak faksu
 • Data zamieszczenia: 2022-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach
  Łupki 15
  12-200 Łupki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874234857, fax. brak faksu
  REGON: 001058473
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.soswlupki.powiat.pisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w 2023 roku w ramach programu "Za życiem" w siedmiu częściach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prowadzenie zajęć przez oligofrenopedagoga z elementami hydroterapii w wymiarze maksymalnie 78 godzin w okresie 340 dni od dnia podpisania umowy. W zależności od potrzeb danej jednostki zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej lub grupowej. Szczegółowy opis zajęć został określony w Załączniku Nr 7 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zajęcia należy zrealizować na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.Prowadzenie zajęć przez oligofrenopedagoga z elementami terapii ręki w wymiarze maksymalnie 78 godzin w okresie 340 dni od dnia podpisania umowy. W zależności od potrzeb danej jednostki zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej lub grupowej. Szczegółowy opis zajęć został określony w Załączniku Nr 7 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zajęcia należy zrealizować na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.Prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej w wymiarze maksymalnie 78 godzin w okresie 340 dni od dnia podpisania umowy. W zależności od potrzeb danej jednostki zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej lub grupowej. Szczegółowy opis zajęć został określony w Załączniku Nr 7 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zajęcia należy zrealizować na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.Prowadzenie zajęć fizjoterapii w wymiarze maksymalnie 190 godzin w okresie 340 dni od dnia podpisania umowy. W zależności od potrzeb danej jednostki zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej lub grupowej. Szczegółowy opis zajęć został określony w Załączniku Nr 7 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zajęcia należy zrealizować na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.Prowadzenie zajęć fizjoterapii w wymiarze maksymalnie 190 godzin w okresie 340 dni od dnia podpisania umowy. W zależności od potrzeb danej jednostki zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej lub grupowej. Szczegółowy opis zajęć został określony w Załączniku Nr 7 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zajęcia należy zrealizować na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.Prowadzenie zajęć z dzieckiem ze spectrum Autyzmu w wymiarze maksymalnie 78 godzin w okresie 340 dni od dnia podpisania umowy. W zależności od potrzeb danej jednostki zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej lub grupowej. Szczegółowy opis zajęć został określony w Załączniku Nr 7 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zajęcia należy zrealizować na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.Prowadzenie zajęć przez surdopedagoga w wymiarze maksymalnie 20 godzin w okresie 340 dni od dnia podpisania umowy. W zależności od potrzeb danej jednostki zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej lub grupowej. Szczegółowy opis zajęć został określony w Załączniku Nr 7 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zajęcia należy zrealizować na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa warunki dotyczące zdolności zawodowej:Dotyczy Części 1- Prowadzenie zajęć przez oligofrenopedagoga z elementami hydroterapii:Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada:a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogiki lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lubposiada wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualnąb) przygotowanie pedagogiczne,c) ukończony kurs odnowy biologicznej,d) co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako oligofrenopedagog lub pedagog.Dotyczy Części 2- Prowadzenie zajęć przez oligofrenopedagoga z elementami terapii ręki:Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada:a) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogiki lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lubposiada wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki lub edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,b) przygotowanie pedagogiczne,c) ukończony kurs terapii ręki,d) co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako oligofrenopedagog lub pedagog.Dotyczy Części 3- Prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada:a) wykształcenie wyższe,b) przygotowanie pedagogiczne,c) ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej,d) co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako pedagog.Dotyczy Części 4- Prowadzenie zajęć fizjoterapii: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada:a) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie fizjoterapii,b) ukończone kursy w zakresie kinezjologii rozwojowej wg metody Vojty i koncepcji Ndt- Bobath,d) co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako fizjoterapeuta dzieci.Dotyczy Części 5- Prowadzenie zajęć fizjoterapii: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada:a) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie fizjoterapii,b) ukończone kursy w zakresie kinezjologii rozwojowej wg metody Vojty i koncepcji Ndt- Bobath,d) co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako fizjoterapeuta dzieci.Dotyczy Części 6- Prowadzenie zajęć z dzieckiem ze spectrum Autyzmu: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada:a) wykształcenie wyższe,b) ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie edukacji i rewalidacji osób z Autyzmem,c) przygotowanie pedagogiczne,d) co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako oligofrenopedagog lub pedagog.Dotyczy Części 7- Prowadzenie zajęć przez surdopedagoga: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada:a) wykształcenie wyższe z zakresu surdopedagogiki lubwykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,b) ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie surdopedagogiki,c) co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako surdopedagog lub pedagog.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach