Przetargi.pl
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych

Gmina Janowice Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7515124 , fax. 075 7515124
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janowice Wielkie
  ul. Kolejowa 2 2
  58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7515124, fax. 075 7515124
  REGON: 23082166400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.janowicewielkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych: Urząd Gminy w Janowicach Wielkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, Gminny Zespół Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich, Przedszkole Publiczne w Janowicach Wielkich, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowicach Wielkich, który obejmuje: Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych budżetu gminy, współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, a także rachunków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych. Zamawiający zakłada otwieranie dodatkowych rachunków w trakcie trwania umowy. Zmiana ilości jednostek organizacyjnych wymienionych w punkcie 3.1 lub zmiana ilości rachunków bankowych nie powoduje konieczności zmiany umowy. Prowadzenie obsługi budżetu poprzez: realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków oraz archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonywanie operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu, przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji; przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 14:30 powinny być zrealizowane w tym samym dniu. możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych z ustaleniem salda na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu, zapewnienie bez dodatkowych opłat dostawy i instalacje oprogramowania we wszystkich jednostkach, w tym przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację i obsługę serwisową oprogramowania, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu, w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewów w formie dokumentu papierowego, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu, automatyczne lokowanie wolnych środków na lokatach overnight, Lokaty overnight stanowić będą formę depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia z sald rachunków bieżących jednostek organizacyjnych wymienionych w punkcie 3.1, jeżeli saldo to przewyższa kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) i trwać będą od jednego dnia do kilku dni, w przypadku występowania dni wolnych od pracy, kiedy to lokatą tą objęty jest cały okres świąteczny lub weekendowy. Środki stanowiące depozyt przekazywane będą na rachunek bieżący jednostek organizacyjnych Gminy Janowice Wielkie w pierwszym dniu roboczym po utworzeniu depozytu do godz. 7.30 rano. Kapitalizacja odsetek następuje po każdorazowej likwidacji lokaty i zostaje przeksięgowana na rachunek bieżący jednostek organizacyjnych. lokowanie środków na innych lokatach krótko i długoterminowych (z wyjątkiem overnight) dostępnych w ofercie banku, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu miasta (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego nie później niż do dnia 31.03.2015 r., zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe), zgodnie z dyspozycjami jednostek. Uruchomienie od dnia podpisania umowy na prowadzenie obsługi bankowej kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości określonej w uchwale przez Radę Gminy Janowice Wielkie w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej: planowany limit kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w 2015 r.: 300.000,00 zł, bank zastosuje zerową wysokość prowizji przygotowawczej i innych opłat związanych z uruchomieniem kredytu, a jedynym kosztem związanym z obsługą kredytu będą odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu, oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o stałą, niezmienną w czasie trwania umowy marżę banku. odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie na koniec każdego miesiąca poprzez pobranie ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku. zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową; zamawiający przewiduje możliwość dodatkowej formy zabezpieczenia kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego, a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany - w razie potrzeby - na takich samych warunkach, bez konieczności badania zdolności kredytowej po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) do projektu Uchwały Budżetowej oraz pozytywnej opinii RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego w lokalu, który udostępni Zamawiający na podstawie odrębnej umowy najmu, Godziny otwarcia punktu kasowego winny być zbliżone do godzin pracy Urzędu. Uruchomienie punktu winno nastąpić w terminie określonym przez Zamawiającego nie później jednak niż do dnia 10.04.2015 r. Zamawiający informuje, iż miesięczna stawka czynszu za wynajem lokalu będzie przedmiotem dodatkowych negocjacji z Wykonawcą po podpisaniu umowy o prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych, przy czym maksymalną miesięczną stawką czynszu będzie kwota 500,00zł netto + obowiązujący podatek VAT. Zamawiający informuje, iż w przeciwieństwie do punktów a, b i c, spełnienie warunków punktu d jest fakultatywne. Zgodnie z punktem 12.1 SIWZ, prowadzenie punktu kasowego w siedzibie zamawiającego jest jednym z elementów kryteriów oceny ofert; zatem Wykonawca ma prawo złożyć ofertę w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w punktach a, b i c lub ofertę w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w punktach a, b, c i d.Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za (w nawiasach podano szacunkowe ilości w okresie jednego roku): a.otwarcie nowych rachunków bankowych Gminy Janowice Wielkie i nowych rachunków gminnych jednostek organizacyjnych (5 szt.), b.zamknięcie rachunków bankowych (5 szt.), c.realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Gminę Janowice Wielkie i jej jednostki organizacyjne, d.wydawanie blankietów czekowych, e.obsługę płatności masowych, f.wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków, a wynikających z wewnętrznych uregulowań banku, g.udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, h.otwarcie rachunku lokat overnight i terminowych, i.elektroniczny system obsługi bankowej. Nadto zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunek Zamawiającego, dokonanych w PLN i w walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych oraz z banku Wykonawcy (szacunkowa ilość przelewów uznaniowych z banków zagranicznych - 5 szt.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ przed upływem terminu składania ofert.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:pieniądzu;Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział w Jeleniej Górze Nr konta bankowego: 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360 Za termin wniesienia przyjmuje się rzeczywisty czas uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:Wadium - Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych;poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 r., poz. 275 ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty o których mowa w punkcie 8.2. podpunkt 2 do 5 muszą zachować ważność przez cały okres związania ofertąWykonawca którego oferta, nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=2280
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach