Przetargi.pl
Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym: CZĘŚĆ I: wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3705717 , fax. 52 3705740
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3705717, fax. 52 3705740
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym: CZĘŚĆ I: wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia: Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym: CZĘŚĆ I: wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. CPV 79342200 – 5 Usługi w zakresie promocji CPV 30192170 – 3 Tablice ogłoszeń 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych (4 tablice). Montaż dotyczy wskazanego przez Zamawiającego miejsca. Wzór tablicy znajduje się na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/poznaj-zasady oraz na stronie internetowej programu: www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl 2.2 Tablica musi zawierać informacje t.j.: • Nazwa beneficjenta • Tytuł projektu • Cel projektu • Zestaw logo: znaki FE, UE oraz herb województwa kujawsko – pomorskiego • Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl 2.3 Tablica informacyjno – pamiątkowa nie może zawierać innych informacji i elementów graficznych. 2.4 W przypadku projektów związanych ze znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi i pracami budowlanymi rekomendujemy, aby powierzchnia tablicy nie była mniejsza niż 6 m2, np. infrastruktura kolejowa, drogowa 2.5 Tablica pamiątkowa musi być wyeksponowana minimum przez cały okres trwałości projektu. Tablica informacyjna może pełnić funkcję tablicy pamiątkowej, w związku z powyższym Wykonawca musi wykonać przedmiot zamówienia z trwałych materiałów, a zawarte na niej informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach. 2.6 Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę Wykonawca zobowiązany jest wymienić na nową lub odnowić w okresie trwania gwarancji. 2.7 Okres gwarancji: 5 lat od całkowitego zakończenia projektów 2.8 Wzory tablic zawiera załącznik nr 6. 3. Należy zwrócić uwagę, że Wytyczne mogą ulegać zmianom/modyfikacjom w trakcie trwania umowy, dlatego obowiązkiem wykonawcy jest ich bieżący monitoring i stosowanie Wytycznych obowiązujących w trakcie realizowania Umowy. 4. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki i działania oraz przedłoży bezzwłocznie stosowne pisemne informacje Zamawiającemu, mogące mieć wpływ na pomyślną realizację Umowy. 5. Wykonawca wykona projekt tablicy zgodnie z aktualnymi wytycznymi i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu. Projekt tablic zostanie przekazany każdorazowo w formie mailowej do Zamawiającego – Pan Michał Sitarek, e-mail: informacje@zdw-bydgoszcz.pl, stanowisko d.s. komunikacji społecznej w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. 6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 7. Faktury będą wystawiane na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez strony potwierdzającego prawidłowe wykonanie i zamontowanie tablicy. 8. Tablice, które będą posadowione w gruncie, winny być umieszczone na konstrukcji na wysokości wyższej niż 2 m od poziomu terenu (prześwit pod tablicą mierzony od gruntu, wysokość należy dopasować do skrajni drogi na której zostanie umiejscowiona tablicy, np. 2,5m w przypadku stawiania tablicy przy ścieżce rowerowej). Wykonawca wykona konstrukcję stalową dla posadowienia tablic i zamontuje tablice w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie oraz zapewniający bezpieczeństwo. 9. Tablice wraz z konstrukcją powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz zabezpieczone antykorozyjnie. 10. Zastosowane materiały do produkcji tablic musza posiadać aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz świadectwa jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany przez Wykonawcę i na jego koszt. Lokalizacja montażu (posadowienie każdej z tablic) należy skonsultować z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru. 12. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 13. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji :21 dni od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10. Ofertę stanowi wypełniony: • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, • Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ • Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale V punkt 1-2 3. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów; 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. z dnia 24 lutego 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zmianami), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty. 7. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego (RODO) – załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Podpisany wzór tablic – załącznik nr 6 do SIWZ 9. Inne dokumenty: BRAK

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach