Przetargi.pl
„Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” na działce 1429 w Moszczenicy.

Gmina Moszczenica ogłasza przetarg

 • Adres: 38-321 Moszczenica, Samorządowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 541 300, , fax. 183 541 085
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Moszczenica
  Samorządowa 4
  38-321 Moszczenica, woj. małopolskie
  tel. 183 541 300, , fax. 183 541 085
  REGON: 49189247500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminamoszczenica.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” na działce 1429 w Moszczenicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018” na działce 1429 w Moszczenicy. 2. Zakres: 1) Roboty wstępne i przygotowawcze 2) Ławki parkowe, 3) piaskownica, 4) tablica informacyjna z regulaminem 5) urządzenia sprzyjające aktywności fizycznej i rozwojowi siły, zwinności i zmysłu równowagi u dzieci 6) karuzela 7) kosze na śmieci 8) ogrodzenie 9) zjazd dla niepełnosprawnych 10) szachownica + warcaby jako terenowe gry edukacyjne 4. Opis przedmiotu zamówienia na powyższe roboty budowlane stanowi: 1) projekt zagospodarowania działki nr ewidencyjny 1429 w Moszczenicy zał. nr 1 do SIWZ w tym: 2) przedmiar robót będący częścią załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ stanowiący materiał informacyjny, pomocniczy co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem - nie stanowi podstawy wyceny oferty Wykonawcy. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż wskazane w dokumentacji przetargowej jako przykładowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Realizacja zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień wynikających z odrębnych przepisów, dlatego Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, na etapie składania ofert: 1) OFERTA, na formularzu ofertowym, wypełniona i podpisana przez Wykonawcę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ; Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 2) Oświadczenia Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert (załączniki nr 3 i 3a do SIWZ) o: a) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa pkt.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt.2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Zobowiązanie innego podmiotu, do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotów trzecich, potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ (dotyczy wyłącznie sytuacji, w której wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał będzie na zasobach innego podmiotu). 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ( zgodnie z art.23. Ustawy Pzp) złożone w formie oryginału 6) Wyjaśnienia dot. Tajemnicy przedsiębiorstwa Uwaga ! W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w ppkt.2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie 3 dni, od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego – wykazu złożonych ofert. 1/ Każdy z wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634), celem zbadania czy nie zachodzi przesłanka określona w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 2/ Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 3/ Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie powinno być złożone w oryginale. 4/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach